فهرست دفاتر پیشخوان دولت شهر کردکوی (6706 مورد)


دفتر پیشخوان دولت  چهارده شهرکردکوی شماره 72-32-1158 در استان گلستان

دفتر پیشخوان دولت چهارده شهرکردکوی شماره 72-32-1158 در استان گلستان

مسئول: سارا حبیبی نژاد

آدرس:خیابان امام خمینی (ره) - روبروی مسجد جامع
دفتر پیشخوان دولت  شهرکردکوی شماره 72-32-1024 در استان گلستان

دفتر پیشخوان دولت شهرکردکوی شماره 72-32-1024 در استان گلستان

مسئول: حمیدرضا ایلات

آدرس:خیابان بهشتی ولاغوز- خیابان صاحب الزمان(عج)
دفتر پیشخوان دولت  شهرکردکوی شماره 72-32-1011 در استان گلستان

دفتر پیشخوان دولت شهرکردکوی شماره 72-32-1011 در استان گلستان

مسئول: رضا صابری

آدرس:خیابان پاسداران- روبروی امام زاده مجید
دفتر پیشخوان دولت  شهرکردکوی شماره 72-32-1022 در استان گلستان

دفتر پیشخوان دولت شهرکردکوی شماره 72-32-1022 در استان گلستان

مسئول: شکوه السادات مسلمی عقیلی

آدرس:خیابان ولیعصر(عج)- خیابان ملک الشعرای بهار