بسمه تعالی

مقدمه :

حسن تعاون مدنیت و داد

مایه الفت بود و اتحاد

قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. براین پایه, اصول 43 و 44 قانون اساسی, رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تأمین می‌کند و زمینه را برای جلوگیری از تیبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می‌سازد. حال بر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر و عمل به این اندیشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی مسکن.............................................. می‌باشد که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال 1370 که ملهم از اصول 43و44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است.

اعضای تعاونی مسکن ....................................... در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که ‹‹آزادانه و با اختیار کامل›› و با قبول سهم در ‹‹مشارکت اقتصادی›› آنرا پذیرفته اند, تعهد می نمایند که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت ‹‹حقوق مساوی اعضاء›› کوشش فردی و تلاش همگانی شان را همراه با‹‹کسب علم و آگاهی و بکارگیری مستمر دانش روز››برای موفقیت هرچه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت با تأکید بر ‹‹خودگردانی و خوداتکایی›› بکار گیرند. باشد که در راستای تحقق هدفهای تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی , ریشه ای پای برجا و پیشینه‌ای دیرینه دارد , شاهد گامهای استوار و دستان پرتوان تک تک اعضاء باشیم که باهمدلی برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر , فعالانه دست بهم داده اند و می کوشند تا همسو و هم جهت ‹‹در کنار کلیه تعاونگران کشور›› در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخهای تولید و خدمات , با افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هر چند مختصر , ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ‹‹یاری رسان جامعه›› و دولت نیز باشند.فصل اول -کلیات

ماده1- نام : شرکت تعاونی مسکن ........................................... و نوع آن توزیعی  است که در این اساسنامه
 به اختصار, ‹‹تعاونی›› نامیده می شود.

ماده2-  اهداف تعاونی :

1-      ترویج و تحکیم مشارکت , همکاری و تعاون عمومی وکمک به تحقق اهداف بخش تعاون.

2-      تامین نیاز مسکن اعضا .

ماده3- موضوع فعالیت :

1-   تهیه زمین مسکونی،ساختمان خانه وآپارتمانهای مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی نقداً یا به اقساط 
به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا.

2-   خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام ویا تکمیل شده و واگذاری به اعضا .

تبصره 1- تعاونی می تواند برای اجرای تمام یا قسمتی از موضوع و حدود فعالیت مقرر در این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود، پس انداز اعضاء برای تهیه مسکن، اعتبارات و سرمایه گذاریهای بخش های دولتی، عمومی، تعاونی ، بانک توسعه تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، هدایای نقدی و جنسی اعضاء و غیراعضاء استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات وتسهیلات بانکی وانعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا قراردادهای ذیربط دیگر با بانکها نماید و در این صورت مکلف است طبق قراردادهای منعقده به تکالیف و تعهدات خود در قبال منابع و مآخذ مذکور عمل نماید.

تبصره 2- تعهدات عضو و تعاونی در امور مربوط به تهیه زمین ، آماده سازی ، اخذ مجوز ساخت ، احداث ساختمان و چگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحد ها به اعضا و امور مربوط به بعد از واگذاری ،لغو عضویت و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان و سایر موارد مطابق با فصل چهارم اساسنامه است.

تبصره 3- احداث خانه یاآپارتمان وسایراقدامات موضوع این ماده برای غیر اعضاء( جز نهادهاوسازمانهای دولتی,عمومی,  تعاونی و به اشخاص معرفی شده از سوی آنها که در تامین زمین و یا سرمایه تعاونی مشارکت 
نموده اند و همچنین سهامداران غیر عضو ) ممنوع است.

ماده4- حوزه عملیات تعاونی1  ............................................. می باشد.

ماده5- مرکزاصلی (اقامتگاه قانونی)تعاونی............................................ونشانیآن.................... ...................................................................................................... است.2     

تبصره - هیأت مدیره می تواند در حوزه عملیات تعاونی  دفاتر نمایندگی ایجاد نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر آنها و مرکز اصلی اقدام کند ، دراینصورت هیأت مدیره باید ضمن اعلام مراتب به اعضا (به نحوی که آگهی دعوت مجامع را منتشرمی نماید)، نسخه ای از صورتجلسه تعیین دفاتر نمایندگی را حسب مورد به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و یا اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال کند .

دفترنمایندگی واحدی است که تحت نظر مدیریت تعاونی ،به انجام اموراداری تفویضی شرکت درهرمنطقه 
می پردازد. اموری که ازوظایف خاص وقائم به ذات ارکان تعاونی می باشد قابل تفویض به دفاترنمایندگی نیست.

ماده6- مدت تعاونی از تاریخ ثبت 5 سال  است.

تبصره -  در صورت لزوم تمدیدمدت، تعاونی باید درخواست توجیهی خود راحداقل شش ماه قبل از اتمام مدت به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه و پس از اخذ مجوز نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تمدید آن اقدام نماید درخواست مذکور باید به انضمام گزارش وضعیت تعاونی و مشتمل بر موارد ذیل باشد :

1- مشخصات زمینهای تعاونی ، نوع کاربری ، متراژ.

2- واحد های دردست اجرا و مراحل پیشرفت فیزیکی آنها.

3- واحد های احداث و واگذار شده .

4- گزارش اعضا ( شامل تعداد و فهرست اعضای لغو عضویت شده،اعضای باقیمانده ،متقاضیان جدید عضویت ).

5- داراییها و بدهیها .

6- تعهدات و  مطالبات . 

7- صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی .

8- برنامه زمان بندی و اتمام کار تعاونی و مدت زمان مورد تقاضا جهت تمدید مدت .

9- سایر مواردی که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام می کند .

ماده7- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ........................................ ریال‌است‌که‌به .................. سهم ...................... ریالی منقسم گردیده است.مبلغ....................................ریال آن نقداًتوسط اعضاء‌پرداخت ومبلغ ......................

ریال آن توسط3...............تامین ومعادل.................. ریال نیز بصورت آورده غیر نقد توسط اعضاء/دستگاههای موضوع ماده17 قانون تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد آنها می باشد.

ماده8- هریک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک‌سوم مبلغ اسمی سهامی راکه خریداری نموده,درموقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.

تبصره- اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند و از دوسال تجاوزنخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خودرا تأدیه نمایند.

ماده9- سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند؛دراینصورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید ازحداکثرمقرردرآیین نامه مواد6و20 قانون بخش تعاونی تجاوز کند.

ماده10- سهام تعاونی بانام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجدشرایط) جدید 
با موافقت هیأت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده 9 مجاز می باشد.

ماده11- تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه ,حسب مورد برای هریک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره1- ورقه سهم باید متحدالشکل,چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای
هیأت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادرنشده تعاونی باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد,مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره2- نام و نشانی و تعداد سهم هریک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هرنقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید, از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

فصل دوم- مقررات  مربوط  به عضویت

ماده12- عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی ویاحقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است :

الف-شرایط عمومی

1-      تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2-      عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

3-      عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.

4-      درخواست‌کتبی‌عضویت‌و‌تعهدرعایت مقررات اساسنامه وخریدحداقل................. سهم ازسهام تعاونی.

ب-شرایط اختصاصی4

....................................

....................................

‍‍‍)تعاونی می تواند دارای شرایط عضویت اختصاصی باشد. در اینصورت درجای خالی شرایط اختصاصی باید نوشته شود مانند: ساکنین استان، شهرستان و یا روستا و محله خاص ایثارگران.................... دانشجویان .................. صاحبان حرفه..................... کارمندان یا کارگران سازمان معین فارغ التحصیلان .................... و....................(

 

تبصره- احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیأت مدیره است و نباید هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی.

 هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان دارای شرایط مذکورباشندوامکانات وظرفیت تعاونی  اجازه دهد درخواست عضویت آنها را قبول کند.

ماده13- مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره - مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی(موضوع ماده17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد .مگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده14- کلیه اعضاء وسهامداران مکلفند به وظایف و مسؤولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل‌کنند.

ماده15- تعاونی می تواند توسط هیأت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و درصورت وصول نشدن طلب و سپری شدن 30 روز از تاریخ وصول اخطارنامه,ازکل مطالبات وی از تعاونی و درصورت 
عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده16- خروج عضو از تعاونی, اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.

تبصره - درصورتیکه خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

ماده 17 - در صورت حدوث موجبات اخراج عضو، مطابق ماده 13 قانون بخش تعاونی عمل خواهدشد.

تبصره- اشخاصی که از ابتدا فاقد شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت تعاونی بوده اند، عضو تلقی نشده ولغوعضویت  آنان مستلزم رعایت تشریفات موضوع ماده مذکور نیست.

ماده18- درصورت لغوعضویت به سبب فوت,استعفا,انحلال واخراج, ارزش سهام عضو براساس.....................5

محاسبه و پس از منظورنمودن سایرحقوق و مطالبات وی,به دیون تعاونی تبدیل میشود و پس از کسربدهی وی به تعاونی , به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهدشد.

 

فصل سوم-  ارکان تعاونی

ماده19-ارکان تعاونی عبارتست از :

         1-  مجمع عمومی                    2-هیأت مدیره                        3-  بازرس/بازرسان.

1- مجمع عمومی

ماده 20-  مجامع عمومی تعاونی به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌گردد. چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه تشکیل مجمع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی خواهد بود.

تبصره- دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات به اعضا از طریق ............................................................. صورت می گیرد.

(یکی از روش های انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی یا دیگر روش های قابل اثبات را انتخاب نمایید.)

2-هیأت مدیره

ماده 21- اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره مرکب از .......... نفر عضو اصلی و  ............ نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب اعضای هیات مدیره برای بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است. هیأت مدیره علاوه‏بر واجد بودن شرایط عمومی مقرر در قانون بخش تعاونی می‏بایست واجد شرایط اختصاصی ذیل نیز باشند:

-        دارابودن مدرک تحصیلی کاردانی یابالاتردریکی ازرشته های تحصیلی عمران، معماری، مالی، حسابداری، مدیریت، حقوق، مکانیک، برق و سایررشته های مشابه ، یاسه سال تجربه مفید مرتبط.

-        عدم تصدی همزمان سمتهای هیأت مدیره یا مدیریت عامل در شرکتهای دیگر.

-        عدم رابطه استخدامی با دستگاه های موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل مصوب سال 1373
(برای غیر تعاونی های ادارات وموسسات).

تبصره1- رعایت بند 1برای شرکت های تعاونی دارای کمتراز50 عضو الزامی نیست ودر این مورد وسایر موارد استثنا ضوابط اعلامی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حاکم خواهدبود.

(تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره 3 / 5 / 7 نفر و تعداد اعضای علی‌البدل   هیات مدیره 2 / 3 / 4 نفر خواهد بود.)

تبصره 2- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر را بعنوان نائب رئیس و 1 / 2 نفر را بعنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره3- اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستور العمل مورد تصویب مجمع عمومی تعاونی است.

تبصره4- در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره، به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی تعداد لازم را به طور موقت و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید.

تبصره 5- درصورت استعفای دسته جمعی هیات مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده تعاونی، مجمع  عمومی عادی بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عزل اعضا هیات مدیره، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل می شود. 

ماده 22 – هیأت مدیره جز در اموری که به موجب قوانین ومقررات و اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها 
در صلاحیت مجامع عمومی است, در سایر موارد و برای تحقق اهداف, موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف موضوع ماده 37 قانون بخش تعاونی است.

ماده23 – هیأت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل, این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی, و سایر سازمانها اعمال کند.

ماده 24 - مسئولیت هیأت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده 25– معاملات هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل با تعاونی ، اعم از اینکه بطور مستقیم طرف معامله باشند و یا در شرکت یا موسسه یا بنگاه طرف قرارداد ذینفع یا دارای سهم باشند ، طبق ماده10قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی تابع مقررات ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347خواهد بود.

تبصره- قرارداد واگذاری واحد مسکونی به عضوی که هیأت مدیره یا مدیرعامل تعاونی است  مشمول مقررات این ماده نمی باشد.

ماده26 – جلسات هیأت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیأت مدیره رسیده 
با حضور اکثریت مطلق اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره– جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و یا اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده 27 – هیأت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی وهیأت مدیره، فردی واجد شرایط ماده 21 اساسنامه را از بین اعضا یا از خارج از تعاونی, برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیرنظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

تبصره1- درمورد مدارک تحصیلی موضوع بند 1 ماده21، دارابودن حداقل  مدرک تحصیلی لیسانس الزامی است.

تبصره 2– انتخاب مدیرعامل برای مدت سه سال، مانع ازعزل وی دراثناء مدت نخواهدبود.

ماده28 – در صورت استعفا،عزل، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هریک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات 
هیات مدیره شرکت می نماید . غیبت غیرموجه مکرربه مواردی اطلاق می شود که عضو علیرغم اطلاع از دعوت بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهارجلسه متوالی و یا هشت جلسه غیرمتوالی طی یکسال در جلسات هیات مدیره حاضر نشود .

تبصره- در مواردی که هیأت مدیره باوجود اعضاء علی البدل از اکثریت مقرر خارج شود ویا به دلیل فوت، ممنوعیت قانونی، استعفاء ویا عزل دسته جمعی، تعاونی فاقد هیأت مدیره شود, در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره, به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی, برای جانشینی اشخاص مذکور از میان اعضای تعاونی, تعداد لازم را موقتاً و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید. ‌مسئولیت اعضای هیأت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می‌شوند عیناً همان مسئولیتهایی است که درقانون برای هیأت مدیره پیش‌بینی شده‌است. اولین اقدام هیات مدیره منصوب دعوت وبرگزاری مجمع عمومی جهت انتخاب هیات مدیره خواهدبود.

ماده29- هیات مدیره مکلف است قبل از انقضاء مدت تصدی خود، اقدام به دعوت وبرگزاری مجمع عمومی عادی با دستور انتخاب اعضای هیات مدیره مطابق مقررات آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی نماید.

شروع تصدی هیأت مدیره جدید پس از تایید انتخابات ومجمع عمومی مربوطه ازسوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خواهدبود .

 تبصره – چنانچه پس از انقضای مدت تصدی هیأت مدیره ، انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد 
هیأت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده30– تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیأت مدیره جدید , تحویل و پس از ثبت تغییرات 
در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود .

تبصره - پس از قانونی شدن شروع تصدی هیأت مدیره جدید , تا زمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیأت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد.

ماده31– مراتب نقل وانتقال مسئولیت،همچنین انتقال اسنادومدارک واموال ووجوه شرکت بایددرصورتمجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و بازرس / بازرسان / شرکت برسد. صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره– در صورتیکه اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

ماده32– استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود .

ماده33– نخستین هیأت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت تعاونی در مراجع ذیصلاح اقدام کند .

 

3 – بازرسی

ماده34– مجمع عمومی عادی .......  شخص حقیقی /  ........ شخص حقوقی6 راکه علاوه بر شرایط عمومی مقرر در  قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران  واجد شرایط اختصاصی ذیل باشد برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان / انتخاب میکند , انتخاب مجدد آنها بلامانع است :

الف ) اشخاص حقیقی:

1-   دارابودن مدرک تحصیلی کاردانی یابالاتردر یکی از رشته های تحصیلی مالی،حسابداری،حقوقی ورشته های مشابه ، یاسه سال تجربه مفید مرتبط.

2-    عدم قرابت سببی یانسبی تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم باهیأت مدیره یا مدیرعامل.

3-    عدم اشتغال در تعاونی.

ب) اشخاص حقوقی:

1-دارابودن مجوزلازم برای تصدی بازرسی شرکت ها.

2- فقدان ممنوعیت قانونی.

تبصره 1 : در صورتی که تعداد واحد های در دست احداث تعاونی از یکصد واحد بیشتر باشد ، تعاونی مکلف است حسابرس یا بازرس قانونی خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند ، انتخاب نماید.

تبصره2-  وظایف بازرسان تعاونی به شرح مقرر در ماده 41 قانون بخش تعاونی است.

ماده 35– بازرس یا بازرسان موظفندگزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کنند . گزارش بازرس باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام 
در مرکز تعاونی آماده باشد . در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد . لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند . در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان , موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

ماده 36 - بازرس یا بازرسان تعاونی نمی توانند در هیچ یک از معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد  بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشند.

تبصره- قرارداد واگذاری واحد مسکونی به عضوی که بازرس تعاونی است  مشمول مقررات این ماده نمی باشد .

ماده37– هیات مدیره مکلف است قبل از انقضاء مدت تصدی بازرس، اقدام به دعوت وبرگزاری مجمع عمومی عادی با دستور انتخاب بازرس/بازرسان مطابق مقررات آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی نماید. چنانچه پس از انقضای مدت تصدی بازرس ، انتخاب بازرس جدید انجام نشده باشد بازرس قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر‌عهده خواهند داشت.

 

فصل چهارم : ضوابط مربوط  به احداث و واگذاری  
 واحد های مسکونی

بخش اول - کلیات

ماده 38 - تعاونی مکلف است برا ی هر یک از اعضا پرونده ای شامل موارد ذیل تشکیل و در دفتر تعاونی نگهداری نماید :

1-    اصل درخواست عضویت و صورتجلسه هیأت مدیره دایر بر پذیرش عضویت .

2-    تصویر شناسنامه ، کارت ملی  .

3-    تصویر فیش های واریزی .

4-     فرم  امتیاز بندی موضوع ماده (56).

5-    تعهد نامه عضو مبنی بر رعایت قوانین ومقررات و اساسنامه تعاونی.

6-    نشانی دقیق محل سکونت وکار عضو .

7-    تصویر مدرک رابطه استخدامی (درمورد تعاونی های مسکن ادارات وموسسات).

8-    مکاتبات فی مابین عضو و تعاونی .

9-    نسخه ای از قرارداد های منعقده فی مابین تعاونی و عضو .

10- سایر مدارک مورد نیاز و مرتبط به تشخیص هیأت مدیره .

ماده 39  -  هیأت مدیره مکلف است برنامه تعاونی مبنی بر خرید زمین ، تعداد واحد ها ، برنامه ساخت و ساز را 
به تصویب مجمع عمومی برساند .

ماده 40 - هیأت مدیره باید به همراه هرآگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول ، فهرست اسامی کلیه اعضای تعاونی را تهیه وبه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تحویل نماید .

ماده 41 – حداکثر تعداد اعضای تعاونی دویست نفر است و پذیرش بیش از آن منوط به رعایت مقررات آیین نامه مواد6و20خواهدبود .

بخش دوم :تهیه زمین ، آماده سازی و ساخت

ماده 42 – هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تشکیل تعاونی ، نسبت به تامین زمین با کاربری مسکونی و اخذ مجوز احداث مسکن اقدام نماید و درصورت بروز تاخیر زمانی بیش از شش ماه در تامین زمین مورد نظر بایستی موضوع را به منظور تعیین تکلیف ، با ذکر دلایل به مجمع عمومی عادی گزارش و نتیجه را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید .

تبصره 1- تامین زمین بایستی با رعایت قوانین و مقررات مربوط وبا انجام تحقیقات کافی واستعلام از شهرداری، ثبت اسناد و سایر مراجع ذیصلاح جهت مشخص شدن نوع کاربری ،  وضع مالکیت و ممنوع المعامله نبودن ملک یا  مالک ، اجازه نقل و انتقال ،  امکان ساخت واحد های مسکونی در آن انجام گیرد .

تبصره 2 – تامین زمین باید متناسب با تعداد اعضای تعاونی باشد .

تبصره 3 - تهیه زمین با کاربری غیر مسکونی ممنوع است .

تبصره 4 - تعاونی صرفا مجازبه تهیه زمین واحداث ساختمان در حوزه عملیات تعاونی است.

ماده 43-  هیأت مدیره موظف است به منظورخرید زمین ،مراتب را با آگهی مشتمل بر مکان و ابعاد و سایر مشخصات زمین مورد نظر ، برآورد تعدادواحد های مسکونی و مساحت زیر بنای مجاز با تعیین مهلت حداقل 15 روزه اعلام و برای خرید زمین مورد نظر و تهیه نقشه ها و اخذ پروانه ساختمان از آنها درخواست واریز وجه به حساب تعاونی نماید .

تبصره1- درصورتی که تعاونی بنابه دلایلی ازقبیل بنیه مالی مختلف اعضا یا تقاضای آنها اقدام به تهیه زمین در مکانها ومناطق مختلفی می نماید، آگهی موضوع این ماده بایستی متضمن اطلاعات زمین ها به تفکیک باشد و برای واریز وجوه آنها باید حسابهای جداگانه ای افتتاح ومعرفی گردد.

تبصره2- قبل از واریز وجه ازسوی عضو متقاضی، بایستی وجود ظرفیت خالی درزمین مورد نظر به تایید
هیات مدیره رسیده باشد.

تبصره3- درموارد اختلاف در تقدم اعضای متقاضی ، تاریخ واریز وجه ملاک تقدم است.

تبصره4- هرگونه استفاده ازجوه واریزی جز مواردمذکوردرآگهی موضوع ماده 43  ممنوع است.

ماده 44-  پس ازتهیه زمین، تعاونی مکلف به صدور گواهی برای اعضاء مشارکت کننده درزمین مربوطه است و در آن  بایستی موارد ذیل ذکر شود :

الف - ذکر مشخصات کامل تعاونی وعضو.

ب - مشخصات کامل زمین : شامل نشانی - پلاک ثبتی - ابعاد  - متراژ .

ج – کل مبلغ واریزی عضو.

د - هزینه خرید زمین.

ه- ممنوعیت نقل وانتقال گواهی .

تبصره1–  گواهی صادره با امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت معتبراست.

تبصره2- درصورت استعفاءیااخراج عضو،گواهی صادره با جایگزینی عضوجدید وتسویه حساب باطل خواهدشد.

ماده 45- هیأت مدیره مکلف است نقشه تفکیکی زمین خریداری شده را بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی منطقه و طرحهای آماده سازی توسط مهندسین مشاور واجد صلاحیت ( حقیقی یا حقوقی ) دارای رتبه بندی تهیه و به تایید مراجع ذیصلاح ( شهرداری ، سازمان مسکن و شهرسازی ، ثبت و سایرمراجع ) برساند .

ماده 46- هیأت مدیره باید طی آگهی به روشی که آگهی دعوت مجامع عمومی تعاونی منتشر می شود مراتب تهیه نقشه ها ، اخذ پروانه ساخت ، شناسایی پیمانکار و انعقاد قرارداد ساخت را اعلام و سپس با اعضاء ذیحق درزمین، قرارداد احداث واحد مسکونی، حداقل مشتمل برموارد ذیل منعقد نماید.این قرارداد جایگزین گواهی موضوع ماده (44)خواهد شد.

الف - ذکر مشخصات کامل ونشانی طرفین .

ب - مشخصات کامل واحد مسکونی شامل مساحت واحد مسکونی (دارای پروانه ساختمان)  - متراژ مفید واحد - متراژ پارکینگ - متراژ انباری - مشاعات - نوع مصالح مصرفی عمده ( کف واحد -آشپزخانه - نمای ساختمان ) نوع کابینت (درصورت وجود درقرارداد) وسایر مشخصات اصلی.

ج- برآورد  قیمت تمام شده واحد مسکونی به تفکیک واحدها.

د - تعهدات تعاونی و عضو.

ه - ضمانت اجراهای ناشی از عدم انجام یاتاخیردرانجام تعهدات.

و– جدول زمان بندی اجرای پروژه که مشتمل بر مراحل پیشرفت فیزیکی( حداقل  6  مرحله ذیل) ، درصد پیشرفت فیزیکی ، مهلت زمانی اجرا ، قسط لازم التادیه هر مرحله و مهلت زمانی پرداخت به شرح ذیل است:

مرحله اول: بابت تجهیز کارگاه و اجرای مرحله فونداسیون.

مرحله دوم: بابت اجرای مرحله اسکلت و سقف .

مرحله سوم: بابت اجرای مرحله سفت کاری .

مرحله چهارم: بابت اجرای مرحله نازک کاری .

مرحله پنجم: بابت محوطه‌سازی.

مرحله ششم: بابت پایان کار, هزینه اخذ سند رسمی و تسویه حساب نسبت به واحد مسکونی .

ز- روش امتیازبندی موضوع ماده 56 وتبصره 1 آن.

ح - تکلیف تعاونی نسبت به انتقال سند به عضو.

ط- نحوه اقدام درموارد قوه قهریه(فورس ماژور).

ی- روش اطلاع رسانی طرفین.

ک- ارجاع اختلافات ناشی ازقرارداد به داوری(مطابق ماده 72  اساسنامه).

تبصره 1- برآورد قیمت واحد مسکونی بر اساس پیش بینی قیمت تمام شده برای هر واحد  با در نظر داشتن ویژگیهای خاص و میزان بهره مندی هر واحد از خدمات عمومی و مشاعات و میزان مرغوبیت توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد . در صورت نیازهیأت مدیره می تواند جهت تعیین برآورد هزینه از وجود مهندسین مشاور یا کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نماید .

تبصره 2- قرارداد متضمن این شرط خواهدبودکه تعدیل بها وافزایش قیمت در صورت عدم توافق اعضا صرفاً
با تاییدکارشناس رسمی دادگستری وارائه مستندات وتصویب مجمع عمومی صورت می گیرد.

تبصره 3- تأمین هزینه های مربوط به انتقال سند از تعاونی به عضو از قبیل حق الثبت ، حق التحریر و عوارض و هزینه های طراحی و ایجاد تاسیسات زیر بنایی مربوط به هر پروژه شامل آب ، برق ، زهکشی و فاضلاب و فضای سبز و مواردی از این قبیل که حکم مشاعات را دارند ، به عهده عضو پروژه است .

تبصره 4- هیأت مدیره مکلف است نام شرکت یا شرکتهای ذیصلاح انبوه سازی ، مشاور و طراح طرف قرارداد را  با ذکر شماره و تاریخ عقد قرارداد هر یک در محل تعاونی و محل پروژه الصاق نماید .

تبصره 5- عضووتعاونی مکلف به ایفای تعهدات ناشی ازقرارداد منعقده هستند .

تبصره 6– مجمع عمومی نمی تواند نسبت به مفاد قرارداد های تنظیمی تصمیم گیری نماید و هرگونه تغییر درقرارداد منوط به موافقت طرفین است مگرآنکه درقرارداد اختیارتصمیم گیری به مجمع تفویض شده باشد.

تبصره7- درصورتی که عضو نسبت به انعقاد قرارداد احداث با تعاونی اقدام نکند ، عضوواجدشرایط دیگر
جایگزین و باتسویه حساب ،گواهی موضوع ماده 44 نیز باطل خواهدشد.

ماده47 - انعقادقرارداد یا احداث  واحد مسکونی برای اشخاصی که درخرید زمین مشارکت ننموده اند ممنوع است.درصورتی که امکان اخذ تراکم مازاد برتعداد اعضای ذینفع درزمین وپذیرش عضوجدیدوجودداشته باشد هیات مدیره مکلف است قبلا موافقت کلیه اعضای ذینفع درزمین را کسب نماید. هرگونه اقدامی برخلاف این مقررات باطل خواهدبود.

ماده 48 - هیأت مدیره موظف است متناسب با تعداد اعضای هر پروژه ،  نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام نماید .

ماده 49 - درصورت اخراج ،استعفایا فسخ قرارداد عضو، هیأت مدیره می تواند نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط عضویت اقدام نماید .

ماده50- در صورتیکه بنا به دلایل موجه وبا تشخیص وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ،امکان احداث ساختمان  به وسیله تعاونی برای اعضاء فراهم نباشد، تعاونی می تواند باموافقت کتبی اکثریت مطلق اعضاء ذینفع درزمین مربوطه نسبت به واگذاری زمینهای خریداری شده ( بدون استفاده از معافیتهای موضوع ماده 115 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350) به اعضاء مذکور یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نماید.

تبصره- در واگذاری، فروش یاتبدیل زمین های خریداری شده،صرفا اعضایی که(حسب مواد43و44) درخرید مشارکت نموده اند،بهره مندخواهندشد.

ماده51- درمواردی که زمین ازسوی نهادها، سازمانها،دستگاههای عمومی یا دولتی وسایراشخاص حقوقی یاحقیقی بااستفاده ازامکان های قانونی مربوطه و به صورت رایگان به تعاونی واگذار می شود رعایت الزامات زیرضروری است:

1-    مفادتوافقات وقراردادهای منعقده فیمابین طرف واگذارکننده وتعاونی بایستی رعایت گردد.

2-    تعاونی مکلف است ضمن رعایت ضوابط ومقررات فنی، ازحداکثر ظرفیت زمین جهت خانه دارشدن اعضا استفاده نماید.

3-    تعاونی مکلف به پذیرش افراد واجدشرایط عضویت باتوجه به حداکثر ظرفیت زمین است.

4-    تقدم وتاخر زمان عضویت اشخاص درتعاونی (با توجه به زمان واگذاری زمین) هیچگونه حق مالکانه ای  را برای اعضاء قبلی ایجاد نمی نماید.

تبصره- انعقاد قرارداد احداث وواگذاری واحد مسکونی  نسبت به زمین های موضوع این ماده برای کلیه اعضایی صورت می گیردکه باتوجه به ظرفیت به عضویت تعاونی درآمده اند. 

بخش سوم : رعایت مقررات و ضوابط فنی ساخت

ماده 52- هیأت مدیره موظف است بر اجرای پروژه های ساختمانی منطبق با پروانه ساختمانی و نقشه های مربوطه نظارت کافی را اعمال نماید. هرگونه تخلف و تجاوز از حدود جوازهای صادره شهرداری و سایر مراجع ذیربط 
ولو با مجوز مجمع عمومی تعاونی ممنوع بوده و مسئولیت مستقیم آن متوجه مدیران تعاونی است .

ماده 53- هیأت مدیره در مورد ساخت واحدهای مسکونی ملزم به کنترل و رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان و شهرسازی و نیز اخذ مجوزهای لازم قبل از شروع و در حین عملیات و پایان آن می باشد.

ماده 54- تعاونی مکلف است  مصالح، وسایل ، تجهیزات، ماشین آلات،‌ تأسیسات و دیگر نیازمندیهای خود را بارعایت صرفه وصلاح شرکت وبا تأمین‌ کیفیت‌ مورد نظر به نحو زیر تهیه نماید:

1)      معاملات جزئی با تحقیق درباره‌ بهای‌ آن‌  و اخذ فاکتور مشخص‌ .

2)      معاملات متوسط بااخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌ .

3)      معاملات عمده ازطریق برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ با‌ انتشار فراخوان‌ در روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار یا برگزاری‌ مناقصه‌ محدود.

نصاب معاملات جزئی، متوسط وعمده بنابه پیشنهاد هیات مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی تعیین می شود.

بخش چهارم : واگذاری

ماده 55- هیأت مدیره موظف است پس از احداث واحد مسکونی نسبت به تهیه شناسنامه برای هر یک از واحدهای مسکونی احداث شده (شامل مشخصات کامل زمین، مشخصات فنی واحد مسکونی و قیمت تمام شده و هزینه های مترتب قانونی از قبیل عوارض و بیمه ) اقدام و در زمان تحویل صورتجلسه‌ای دایر بر تحویل واحدهای مسکونی (منطبق باشناسنامه فوق ) به اعضاء با امضاء صاحبان امضاء مجاز, عضو و بازرس تنظیم نماید..

تبصره ـ هیأت مدیره مکلف است براساس مدارک و مستندات قانونی (دفاتر مالی و ترازنامه) قیمت تمام شده را تعیین و به اعضا اعلام نماید.

ماده 56- واحدهای احداثی باتوجه به طبقه و مرغوبیت بلوک و واحد برمبنای امتیاز اعضا به ترتیب اولویت واگذار می‌شود و امتیاز اعضا براساس مبالغ واریزی مطابق فرمول ذیل محاسبه میشود:

امتیاز عضو برابر است با مبلغ پرداختی ضربدر تعداد روز 

تبصره 1 –با تصویب مجمع عمومی عادی می توان نسبت به محاسبه ی امتیاز  به روش دیگر اقدام نمود .

تبصره2 –  تعیین  بلوک، طبقه مربوطه و واحد ذیربط بعد از احتساب امتیاز مکتسبه عضو به عمل می آید.

تبصره3 - در صورت تساوی امتیاز دو یا چند نفر از اعضای تعاونی ، صاحبان امضاء مجاز بادعوت از طرفین 
بین آنان قرعه کشی نموده و صورتجلسه تنظیمی ملاک عمل برای تقدم خواهد بود .

ماده 57- تعاونی مکلف است تاسیسات عمومی مشترک متعلق به پروژه از قبیل واحدهای آموزشی، فرهنگی،درمانی وتجاری راازطریق مزایده  به غیرواگذارنماید.

تبصره- ترک تشریفات مزایده منوط به طرح وتصویب مجمع عمومی عادی تعاونی است.

بخش پنجم : سایر موارد

ماده 58 – در صورت عدم انجام تعهدات ازسوی عضو به نحو ذیل اقدام خواهد شد :

الف – درصورتیکه عضو نسبت به انجام تعهدات خود با تعاونی اقدام ننماید ، تعاونی می تواند با تصویب هیأت مدیره پس از دو بار اخطار کتبی به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از دومین اخطار نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد فی مابین درپروژه ذیربط اقدام نماید .

ب- در صورتیکه عضو بر اساس مصوبه مجمع عمومی از عضویت اخراج شود ، قرارداد فی مابین عضو و تعاونی به صورت یکطرفه توسط تعاونی فسخ خواهد شد .

تبصره- اعمال بند الف این ماده نافی حق اخراج عضو ازتعاونی نخواهد بود.

ماده 59 - عضویت اعضا با تحویل زمین(حسب ماده50) یا واحد مسکونی مطابق قرارداد منعقده از تعاونی لغو 
می گردد . دراین صورت تعاونی بایستی با فرد مذکور تسویه حساب نماید و درصورت لزوم، قرارداد جدیدی متضمن تعهدات طرفین از جمله تعهد تعاونی مبنی بر انتقال سند و میزان سهم عضو از کلیه اموال و دارایی های تعاونی ، نحوه و زمان پرداخت به عضو و سایر موارد با فرد لغو عضویت شده منعقد نماید .

تبصره - هیأت مدیره از لغو عضویت موضوع این ماده قبل از اتمام دوره هیأت مدیره  مستثنی است .     

ماده 60 ـ  تعاونی مکلف است قبل از انحلال درخصوص اموال ، دارایی‌ها و  دیون شرکت تصمیم‌گیری و چنانچه حقی برای اعضا وسهامداران نسبت به اموال تعاونی مترتب است محاسبه و به ایشان پرداخت و سپس نسبت به انحلال شرکت اقدام نماید. دراین مورد تصمیمات هیات مدیره یا مجمع عمومی  شرکت نمی تواند  ناقض حقوق اشخاص مذکور باشد.

تبصره- مفاد این ماده شامل اعضایی که به دلیل واگذاری واحد مسکونی لغو عضویت شده اند نیز می شود .

فصل  پنجم : مقررات مالی

ماده61– ابتدای سال مالی تعاونی اول .... ماه و انتهای آن آخر .... ماه همان سال / سال بعد / خواهد بود به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان .... ماه است.

ماده62– هیأت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارشها, صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان , پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل ازتاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس / بازرسان / تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس / بازرسان / قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارسال دارد.

ماده63– هریک از اعضاوسهامداران در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می‌تواند گزارش یا شکایت خود را به بازرس / بازرسان / اعلام  ومطابق دستورالعمل رسیدگی به شکایات پیگیری نماید .

ماده64- مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان, حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همکاری نمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده65– در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی , رعایت اصول و موازین , روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده 66- در صورتی که تعاونی دارای بیش از یک پروژه بصورت همزمان باشد مکلف است جهت نگهداری وجوه واریزی اعضاء مربوطه برای هر پروژه حساب جداگانه ای افتتاح نموده و برداشتها وهزینه های مربوطه را به صورت مجزا مستند سازی و تنظیم کند .

ماده 67 - هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد بحساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده68- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌هاو مؤسسات مالی اعتباری وسایربنگاههای واسط پولی, پس از تصویت هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.

ماده 69- پرداخت هرگونه وام یاتسهیلات ازمحل وجوه و داراییهای تعاونی به اعضا،سهامداران،مدیران ،بازرسان یاکارکنان شرکت ممنوع است.

فصل ششم  : تخلفات

ماده70- هرگونه اقدام خلاف قوانین و مقررات و اساسنامه تعاونی از جمله موارد ذیل تخلّف محسوب و موجب پیگرد قانونی است:

1-تهیه زمین (اعم ازخرید،صلح ،هبه ،اجاره به شرط تملیک وسایر اشکال معاملات) با کاربری غیر مسکونی .

2-معامله زمین یا واحدهای مسکونی دارای معارض یا موانع انتقال .

3-به عضویت در آوردن اشخاص فاقد شرایط.

4-هرگونه واگذاری واحدهای احداثی یا امتیاز به اشخاص غیر عضووسهامدار(به استثناءاشخاص موضوع تبصره 3ماده3 اساسنامه).

5-هرگونه تجاوز از حدود پروانه‌های ساختمانی اعم از احداث واحد مسکونی, تجاری ،اضافه بنا،تغییرکاربری مشاعات وپارکینگ.

6-مصرف  وجوه واریزی اعضاء مربوط به یک پروژه در پروژه دیگر.

7-بکارگیری وجوه اعضاء و سرمایه تعاونی و اموال و اعتبارات آن در خارج از موضوع فعالیت قانونی اساسنامه.

8-    عدم برگزاری مجامع عمومی در مواعد مقرّر.

11-عدم ارائه ترازنامه و حساب سود وزیان تعاونی به مجمع عمومی مربوطه.

12-هرگونه معامله مدیران با تعاونی برخلاف مفاد ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 .

13-ذینفع شدن یا شرکت بازرس بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملاتی که با تعاونی یا به حساب تعاونی انجام می‌پذیرد.

14-استنکاف ازقبول عضویت اشخاصی که واجد شرایط عضویت هستند با وجود ظرفیت تعاونی.

15-هرگونه استفاده مدیران, بازرسان یا کارکنان تعاونی از اموال, وجوه و اعتبارات شرکت برای مقاصد شخصی .

16-ارائه گزارش خلاف واقع به مجامع عمومی, وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه و یا سایر مراجع ذیصلاح.

17- عدم دعوت از بازرس یا بازرسان به مجامع عمومی یا جلسات هیأت مدیره.

18- اخلال یا ایجاد مانع در انجام وظائف بازرس و یا عدم ارائه اسناد و مدارکی که برای انجام وظائف بازرس لازم است.

19- پذیرش سمت مدیریت یا بازرس تعاونی با علم به وجود منع قانونی .

20- عدم ارائه مدارک لازم الثبت به مراجع مربوطه.

21-دریافت حقوق و مزایا و پاداش توسط مدیران و بازرسان بدون تصویب مجمع عمومی .

22- عدم رسیدگی بازرس به شکایات اعضاء تعاونی .

ماده71- اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل وبازرسان، مشترکاً مسئول جبران هر گونه زیانی هستند که در نتیجه تخلفات آنان به شرکت یااعضا آن وارد شود.

فصل هفتم: حل  اختلافات

ماده72- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه, موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط و یا اتاق تعاون ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی واتحادیه ذیربط آن, اختلافی بروز نماید, موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری ارجاع می‌شود. در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد, اتاق تعاون مرجع داوری خواهد بود.

تبصره 1- اتحادیه تعاونی مربوط اتحادیه‌ای است که تعاونی عضو آن است ویا موضوع فعالیت آن با فعالیت تعاونی طرف اختلاف, واحد یا مشابه است.

تبصره2 – در مواردی که تعاونی عضو هیچ اتحادیه‌ای نیست و نیز در مواردی که تعاونی عضو بیش از یک اتحادیه است, اتحادیه تعاونی مربوط اتحادیه‌ای است که موضوع فعالیت آن با موضوع فعالیت تعاونی بیشترین تشابه را داشته باشد.

تبصره3 - درموارداختلاف درتعیین اتحادیه مربوط نظروزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ملاک عمل است.

تبصره4- در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط, مرجع داوری براساس مرکز اصلی وحوزه فعالیت تعاونی‌, حسب مورد, اتاق تعاون شهرستان, استان یا مرکزی خواهد بود.

تبصره 5- حل اختلاف مطابق آیین نامه داوری ابلاغی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی واصلاحات بعدی آن صورت می گیرد.

فصل هشتم :  سایر مقررات

ماده 73 - هر یک از دستگاه‌ها, شرکت‌ها و موسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی که بدون عضویت, در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشد می‌تواند نماینده‌ای برای نظارت بر تعاونی‌ و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.

تبصره- درصورتی که هریک ازاشخاص حقوقی مذکور به عنوان سهامدارغیرعضو دارای سهام تعاونی باشند مطابق مقررات مربوطه دارای حق رای در مجامع عمومی خواهندبود.

ماده 74- انحلال, ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقد با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده75- در صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند درصورت تأئید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده76- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرارگرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده 77- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد.

ماده78- در صورت درخواست عضو یا نماینده وی هیات مدیره تعاونی  مکلف است تصویری از اساسنامه را با هزینه متقاضی تهیه و در اختیار وی قرار دهد .

این اساسنامه در. . . . .  ماده و . . . . . تبصره در مجمع عمومی فوق العاده . . . . . . . . مورخه . . . . . . . .
 به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی, قانون شرکت‌های تعاونی (در مواردیکه به قوت خود باقی است), آیین نامه‌ها, دستورالعملهای قانونی و قراردادهای منعقده بین تعاونی ‌و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد.

هیئت رئیسه مجمع:

رئیس:                                              نایب رئیس:                                              منشی:

ناظرین مجمع:    1-                          2-                      3-                      4-

« راهنمای تکمیل اساسنامه»

1- درجای خالی محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی مانند روستا , شهر , شهرستان , استان نوشته شود .

2- شهرویاروستایی که اداره امور تعاونی درآن مستقر است بعنوان مرکزاصلی تعاونی باید نوشته شود؛نشانی دفتر مرکزی (مرکز اداره امور تعاونی) نیز بعنوان نشانی مرکز اصلی درج شود.

3- دستگاههای‌موضوع‌ماده17قانون‌بخش تعاونی ویااشخاص موضوع تبصره3 ماده3 اساسنامه ( (درصورت مشارکت)  نوشته شود.

4- تعاونی  بایستی دارای شرایط اختصاصی عضویت  باشد واین شراِیط بصورت دقیق و مشخص تعیین شود  مانند: کارکنان ایثارگر آموزش و پرورش منطقه دو شهرستان کرج  یا کارگران کارخانه سیمان آبیک و............

5- درجای خالی می توان از هریک از روشهای قیمت روز, ارزش اسمی,میانگین ارزش روز و ارزش دفتری, ارزش ویژه(مجموع ارزش اسمی و اندوخته‌ها تقسیم بر سهام) و یا هر روش مناسب دیگر استفاده کرد.

6- تعداد بازرسان عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه

 

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.