جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. به موجب  این  سند اقرار نمودند کلیه  حقوق  ومزایای  قانونی  خودتحت  هرعنوان  اعم  ازحقوق  و دستمزد، پاداش،  مرخصی  های استفاده  نشده، سنوات، حق اولاد و مسکن و  امثال آنها و هر نوع  طلب  تحت  هر عنوان  که  باشد تا مورخ  ............... ازجناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه...............و کد ملی............................ دریافت  نموده  و هیچگونه  طلب  تحت  هرعنوان  در خصوص  حقوق  و مزایای  ناشی  از اشتغال  در ..................................... را نداشته  و حق  هرگونه  ادعا و اعتراض در این  خصوص را ازخود سلب  و ساقط می نماید.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.