در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید:   و بعد الحضور به موجب  این  سنداعلام  نمود از آنجا که  قصد خریداری  ...................................... را دارم بدینوسیله  متعهد می گردم  از مفاد قانون  حفظ کاربری  اراضی  زراعی  و باغها مصوب 31/ 03/ 74 مجلس  شورای  اسلامی  مطلع  شدم  اراضی  خریداری  شده  را کما فی  السابق در امور زراعی  و باغی  بهره  برداری  نموده  و بدون  کسب  مجوز قانونی  به  خصوص  مجوز کمیسیون  تبصره  یک  ماده  یک  قانون  حفظ کاربری  از تبدیل  و محصور کردن و دیوارکشی  و تفکیک  نمودن  اراضی  مورد معامله  اکیدا خودداری  نمایم. همچنین از ماده 4 قانون منع  فروش و واگذاری  فاقد کاربری  مسکونی  برای  امرمسکن  مصوب   22/ 05/ 82 مجلس شورای  اسلامی  مطلع  شدم  چنانچه  زمینهای  خریداری  شده  را بدون  اخذ مجوز به  هر صورت  تبدیل  تفکیک  یا حصارکشی  و یا در آن  احداث  بنا نمایم  مدیریت  جهاد کشاورزی ............... می تواند راسا نسبت  به  تخریب  بناهای  احداثی  اقدام  نماید و اینجانب هیچگونه  اعتراض  به  مراجع  قانونی  و قضائی  نخواهم  داشت  و چنانچه  اعتراضی  در این  رابطه  بنمایم  از سوی  مراجع  محترم  قضائی  قابل  مسموع  نمی  باشد.

حق  الثبت حق  التحریر و بهای  اوراق  مصرفی  به  مبلغ  مندرج  در سند وصول و بابت  مخارج  سند قبض  شماره   ........ صادر و تسلیم  شد. این  سند در د ونسخه  و به  شماره  ..............  تنظیم  و اوراق  چاپی به  شماره   .............. و  ............... سری   ............ مصرف  گردید. 

به  تاریخ    ........ هجری شمسی       

محل  امضا


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.