ماده 1-  طرفین قرارداد

قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس مشاور نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. 

ماده 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از پشتیبانی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) با ارائه مشاوره و راهکارهای مناسب و همچنین ارائه طرحهای مربوطه در این خصوص از طرف مشاور به شرح ذیل:

2-1- مطالعات جامع و ارائه طرح در خصوص بستر فیزیکی شبکه در کارخانه کارفرما.

2-2- مطالعه جامع و ارائه طرح تحقیقی در خصوص سیستم دوربین مدار بسته در کلیه نقاط کارخانه، اعم از تأسسیسات فیزیکی و سایر محوطه کارخانه .

2-3- ارائه طرح اجرایی درخصوص سیستم دوربین مداربسته طبق ماده (2-2) قرارداد حاضر.

2-4- مشاوره و ارائه طرح درخصوص سیستم ارتباطی تلفن سانترال و ویدئو کنفرانس و دستگاه حضور و غیاب در کارخانه.

2-5- ارائه مشاوره و راهکارهای مناسب، با پیگیری مستمر در خصوص امور اجرایی وب سایت مورد نیاز کارفرما.

2-6- ارائه مشاور و راهکارهای  مناسب در زمینه فناوری اطلاعات (IT) و هر آنچه در این خصوص مورد نیاز کارفرما باشد.

2-7- برقراری مکاتبات و شرکت در جلسات شرکتهای مرتبط با موضوع قرارداد

2-8- اعلام نظر در خصوص میزان هزینه های اجرایی کلیه طرحهای موضوع قرارداد و ارائه مشاوره در این خصوص به کارفرما درجهت تصمیم گیری در اجرای آنها.

ماده 3- مدت قرارداد

ارائه خدمات موضوع این قرارداد به مدت ................. ماه شمسی از ....................... می باشد.

ماده 4- حق الزحمه انجام خدمات و نحوه پرداخت

4-1- حق الزحمه مشاور در چارچوب ارائه خدمات موضوع این قرارداد ماهیانه مبلغ ........................ ریال می باشد که در وجه ایشان پرداخت می گردد.

4-2- مبلغ قرارداد بصورت ماهیانه و حداکثر تا بیستم ماه بعد، در طول کل مدت قرارداد، محاسبه و در وجه مشاور پرداخت میگردد.

ماده 5- تعهدات مشاور

5-1- ارائه گزارش ماهیانه به کارفرما با هدف اطلاع رسانی و سطح پیشرفت کار، ارائه مشکلات شناسایی شده و طرح پیشنهادهای لازم در جهت رفع ایرادات بصورت مکتوب به کارفرما.

5-2- مشاور متعهد است که کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به کارفرما را محرمانه تلقی نموده و از افشای و بکارگیری آنها بدون موافقت قبلی کارفرما به هر شکلی خودداری نماید.

5-3- مشاور متعهد می باشد حداقل یک روز در هفته در شرکت کارفرما جهت اجرای موضوع قرارداد حاضر باشد و سایر موارد اجرای کار را در ساعات غیر کاری پیگیری نماید.

5-4- مشاور متعهد می باشد در کلیه کارهای خود، منفعت و صلاح کارفرما را در نظر بگیرد و مشاوره ایشان منطبق بر بهترین اصول و شیوه های فنی استوار باشد.

ماده 6- تعهدات کارفرما

کارفرما کلیه اطلاعات و اسنادی را که در اختیار دارد و مورد نیاز انجام موضوع قرارداد است در اختیار مشاور قرار خواهد داد (از قبیل نقشه های ساختمانهایی که شبکه و سیستم دوربین مدار بسته و غیره باید در آنها  اجرا شود)

ماده 7- فسخ قرارداد

 در صورتی که کارفرما تمایلی به ادامه استفاده از خدمات موضوع قرارداد را نداشته باشد ، می تواند با اعلام کتبی به مشاور قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید.

تبصره: در این حالت حق الزحمه مشاور تا زمان فسخ قرارداد محاسبه و به ایشان پرداخت خواهد شد.

ماده 8- داوری و حل اختلاف

هر گونه اختلاف درباره تفسیر و یا اجرای این قرارداد از طریق کمسیون داوری مرکب از یک نفر نماینده مشاور و یک نفر نماینده کارفرما حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حل اختلاف ظرف مدت حداکثر ..................... روز پس از ابلاغ هر یک از طرفین مبنی بر بروز اختلاف، مراتب از طریق مراجعه به دادگاههای صالحه و طبق مفاد قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.

ماده 9- مکاتبات

9-1- آدرسهای مندرج در این قرارداد به عنوان آدرس قراردادی طرفین محسوب میگردد و کلیه مکاتبات نامه های ارسالی به آدرسها دریافت شده تلقی میگردد.

9-2- مشاور موظف است در صورت تغییر آدرس، نشانی جدید را ظرف مدت ...............روز به کارفرما کتباً اطلاع دهد.

ماده 10 نشانی طرفین

نشانی مشاور : --------------------------------------------------  تلفن: --------------

نشانی کارفرما: --------------------------------------------------- تلفن: -------------

 

ماده 11- نسخ قرارداد

این قرارداد در  11 ماده و دو نسخه تهیه و تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده و هر یک از نسخ آن، حکم واحد را دارند.

 

                        امضا کارفرما------------------------------                                 امضا مشاور------------------------------


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.