بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ......... فرزند ....... شماره شناسنامه(ش.ش) ............ شماره ثبت ........... به نشانی ......................  کد پستی ......... .

2-1 کارگر/کارمند

آقا / خانم .......... فرزند ......... متولد .......... شماره شناسنامه(ش.ش) ........... شماره ملّی ........... میزان تحصیلات ............. نوع و میزان مهارت .............. به نشانی .................. کد پستی ............. .

2- نوع قرارداد :

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

سرایدار ملزم است نسبت به وظایف ذیل جدیت مقتضی مبذول نماید:

1-3 نظافت حیاط، درب ها، پارکینگ، پشت بام، راه پله ­ها، و سایر بخش های مشاع مجتمع

2-3 جمع آوری شارژها و سایر هزینه های جاری با هماهنگی مدیر ساختمان

3-3 نگهداری فضای سبز شامل آبیاری، وجین، کاشت گل و درخت و مراقبت از آن ها.

4-3 سرکشی روزانه و مستمر به موتورخانه و سایر تجهیزات و تأسیسات مجتمع.

5-3 گزار مستمر مشکلات بوجود آمده در بخش های مختلف ساختمان ابتدا به مدیر ساختمان و در صورت نبود ایشان به یکی از همسایگان منتخب ساکنین در جهت برطرف نمودن مشکلات.

6-3 روشن نمودن چراغ های ورودی های آپارتمان و پارکینگ به هنگام غروب آفتاب و خاموش نمودن آن ها هنگام طلوع آفتاب.

7-3 حضور مستمر (24 ساعته) در محل آپارتمان.

8-3 بردن زباله های ساکنین در ساعت 21 از محل شوتینگ ساختمان و انتقال به بخش مربوطه خارج از مجتمع.

9-3 نظافت آسانسور بصورت روزانه.

10-3 سریدار می بایست به منظور خروج از مجتمع با مدیر ساختمان هماهنگ نماید.

11-3 در صورتی که سرایدار نیاز به مرخصی داشته باشد، می بایست جایگزین مورد تأیید هیئت مدیره ساختمان معرفی نماید.

12-3 سرایدار محق کار کردن به غیر از مجتمع مزبور را ندارد.

13-3 هوشیاری و آگاهی نسبت به رفت و آمد افراد غریبه به ساختمان.

14-3 فراگیری روش استفاده از وسایل ایمنی نظیر کپسول آتش نشانی.

15-3 سایر وظایف پیش بینی نشده در این قرارداد به صورت شفاهی و کتبی با عنایت به وقایع اتفاقیه به سرایدار تذکر داده خواهد شد و امضاء اخذ می گردد.

4- محل انجام کار :

سریدار ملزم است به صورت 24 ساعته در محل مجتمع مسکونی به آدرس ..... حضور داشته باشد.

5- تاریخ انعقاد قرارداد :

.................................................

6- مدت قرارداد : .........................

7- ساعات کار : ............................

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود اما کم تر از آن مجاز است).

8- حق السعی :

1-8 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی ................................... ریال (حقوق ماهیانه ................... ریال).

2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ..............................ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات ................................................... .

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره ............... شعبه ........................... توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه :

به موجب شماره بیمه ....... کارگر در تاریخ ....... تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ ...... پرداخت نماید.

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ..... نسخه و ..... صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ..... قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                         محل امضاء و اثر انگشت سرایدار

(تهیه و انتشارتوسط مرجع حقوقی ایران)


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.