1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

فراهم نمودن مواد اولیه از جمله پارچه و نخ و دوخت لباس به ابعاد و نمونه سفارش داده شده از سوی کارفرما می باشد.

محل انجام موضوع قرارداد کارگاه دوزندگی به آدرس ...... و شماره ثبت ..... و پروانه صنفی به شماره ...... می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

3. 1 مطابق با الگو از پیش تهیه شده از سوی کارفرما، ابعاد هر لباس در اندازه های ...... تعیین می گردد.

3. 2 لگوی یا آرم شرکت در قسمت فوقانی پیراهن مطابق با الگوی از پیش تهیه شده دوخته می گردد.

3. 3 تعداد دکمه از برای هر پیراهن .... عدد می باشد.

3. 4 پیراهن ها بنا به نوع کار و حرفه می بایست به حالت آستین کوتاه تا بالای آرنج دوخته شود.

3. 5 رنگ بندی پیراهن های فرم می بایست به دو نوع دوخته شود؛ رنگ .... برای پرسنل شرکت ..... و رنگ .... برای پرسنل شرکت ...... .

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1هزینه کامل انجام موضوع قرارداد(تهیه مواد اولیه و دوخت لباس فرم) به ارزش ...... ریال و به حروف ........... ریال تعیین می گردد.

4. 2 هزینه جزء به جزء انجام موضوع قرارداد به شرح ذیل است:

4. 2. 1 هزینه تهیه و خرید پارچه به ازای هر متر به ارزش ...... ریال تعیین می گردد.

4. 2. 2 هزینه تهیه و خرید نخ و سوزن به ازای تعداد به ارزش ....... ریال تعیین می گردد.

4. 2. 3 هزینه به کمارگماردن خیاط و نفرات متخصص به ازای هر ساعت کار به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ).

5. 2 مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه دوزندگی با توافق طرفین به عهده .... است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد.

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مواد و ابزارآلات که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه دوزندگی یا خارج از آن بهنگام پرُو در محل اعلامی از سوی کارفرما گزارش تهیه نماید و از آن مواد و ابزارآلات متعلق به کارفرما به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار موظف است محصول موضوع قرارداد را مطابق با اصول فنی متعارف در حرفه دوخت و دوز بنحوی بسته بندی نماید که از آسیب و فساد در حین حمل و تخلیه مصون بماند.

12. 2 پیمانکار ملزم است بخش ها و ملزوماتی که ممکن است مفقود شوند را در جعبه های علامت گذاری شده بسته بندی نماید.

12. 3 پیمانکار مسئول هر گونه قصور و بی مبالاتی محصول موضوع قرارداد به هنگام جابه جایی و تحویل آن است مگر اینکه شامل قوه قهریه بوده و از حوزه اختیارات ایشان خارج باشد.

12. 4 پیمانکار متعهد می گردد که محصول موضوع قرارداد از مواد اولیه مرغوب و غیرمستعمل و اصلی تهیه و دوخته شده است. و در غیر اینصورت پیمانکار متعهد می گردد که محصول را مجدداً از مواد اولیه مرغوب دوخته و در مدت زمانی که کارفرما مشخص می کند تحویل ایشان دهد. هر گونه هزینه اضافی از قِبل این قصور بر عهده پیمانکار می باشد.

12. 5 پیمانکار موظف است یک دوره آزمایش مطابق با دستورات کارفرما به منظور تست و آزمایش یک حجم بخصوصی از محصول را تعیین کند.

12. 6 پیمانکار می بایست 10 روز قبل از شروع مرحله آزمایش برنامه قطعی شده آن را به اطلاع کارفرما برساند تا کارفرما قادر باشد خود یا نمایندگان خویش را به محل مربوطه روانه نماید.

12. 7 پیمانکار ملزم است مطابق با برنامه اعلامی از سوی کارفرما، پس از آماده شدن هر بخش از محصول، یک هفته پیش از موعد تحویل آن را به اطلاع کارفرما یا دستگاه نظارت مربوطه برساند. تحویل مزبور بایست در اوقات اداری و غیرتعطیل صورت گیرد.

12. 8 پیمانکار صراحتاً وفق این قرارداد اعلام می کند که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع معاملات مصوب 22 دی ماه سال 1337 و اصلاحیه های متعاقب آن قرار ندارد.

12. 9 پرداخت کلیه مالیات ها، عوارض و بیمه، عیدی و سنوات کارکنان در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما تکلیفی از این بابت ندارد.

12. 10 پیمانکار متعهد می گردد که کلیه دشواری های احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی را ملاحظه و پس از آن نسبت به امضای اقدام نماید.

12. 11 در صورت مواجه شدن پیمانکار با مسائل جدید یا حیاتی، و غیرقابل پیش بینی، از جمله کسری پارچه، نوع دوخت و .... می بایست موضوع را در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون هرگونه اقدام شتاب زده با کارفرما در میان بگذارد و کسب تکلیف نماید.

12. 12 پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

12. 13 پیمانکار تضمین می نماید که در مدت ...... ماه هر گونه پارگی، نخ کش شدگی، دوخت دکمه مسئولیتش بر عهده ایشان می باشد.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما موظف است براساس مفاد قرارداد(ماده 4 و 5) کلیه مبالغ و هزینه های انجام موضوع قرارداد را به پیمانکار پرداخت نماید.

13. 2 در صورت متوقف نمودن تمام یا بخشی از موضوع قرارداد بدون دلیل موجه و قانونی توسط پیمانکار، کارفرما مخیر است قرارداد را فسخ یا باقی مانده عملیات اجرائی را به هر طریقی که مصلحت ایشان را همراه داشته باشد، توسط سایرین انجام داده و هزینه آن را جزء مبالغ پیمانکار مسامحه کار احتساب نماید.

13. 4 کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد از جمله قیچی وسط کار، اتو بخار که ممکن است پیمانکار در اختیار نداشته باشد به منظور تسریع فرآیند انجام موضوع قرارداد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

13. 5 در صورتی که کارکنان پیمانکار به منظور طرح های آزمایشی و الگو زدن در محل کار کارفرما حاضر می شوند، کارفرما موظف است محلی را جهت استراحت و غذاخوری کارکنان تهیه نماید.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.