1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد عبارت است از تسطیح زمین کشاورزی به متراژ ...... هکتار در ابعاد ...... در ........ به شرح مشخصات فنی مندرج در ماده 3 می باشد.

محل انجام پروژه به نشانی ....... که دارای مجوز از وزارت کشاورزی به شماره ..... تاریخ .../.../.... می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

3. 1 شیب زمین زراعی نسبت شمال به جنوب زمین ..... درجه می باشد.

3. 2 سطح زیرکشت زمین به مدت ... سال دارای محصول بوده است.

3. 3 حجم خاکبرداری با عنایت به توپوگرافی منطقه به منظور فقیر نمودن زمین زراعی می بایست 5 سانتی متر باشد.

3. 4 با عنایت به حجم بالای بارندگی در منطقه تحت موضوع قرارداد، بایست از عملیات تسطیحی که مانع زهکشی سطحی گردد، اجتناب شود.

3. 5 با توجه به شیب منطقه موضوع قرارداد، زمین می بایست تراس بندی گردد، تا حجم خاکبرداری و خاکریزی کاهش یابد.

3. 6 به منظور تسطیح دقیق زمین، می بایست از فرستنده لیزر دو جهته ک به بهبود نوع آبیاری زمین کمک می کند، بهره برد.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه تهیه و خریداری مصالح مورد نیاز و نیز اجرای عملیات تسطیح اراضی مربوطه در مجموع به ارزش ..... ریال تعیین می گردد.

4. 2 هزینه و مبالغ اجرای موضوع قرارداد به تفکیک به شرح ذیل می باشد:

4. 2. 1 هزینه تهیه خاک مرغوب مناسب با شرایط اقلیمی آن محیط از قرار هر تُن به ارزش ...... ریال تعیین می گردد.

4. 2. 2 هزینه خریداری مصالح از جمله سیمان و ....، به منظور زهکشی مسیل ها موجود در زمین از قرار هر متر به ارزش ...... ریال تعیین می گردد.

4. 2. 3 هزینه بهره گیری از دستگاه فرستنده لیزری به منظور محاسبات دقیق نسبت به ویژگی های زمین، از قرار هر روز اجاره به ارزش ..... ریال تعیین می گردد.

4. 2. 4 هزینه خاکریزی در بخش های گود و شیب دار زمین، از قرار هر متر مربع به ارزش ..... ریال تعیین می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ).

5. 2 مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی که بنا به مورد توسط کارفرما تهیه و ابلاغ می گردد.

پ- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت(مهندس ناظر) ابلاغ می گردد.

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است .

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 12. 1 پیمانکار موظف است بلادرنگ پس از اطلاع و ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

12. 2 مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

12. 3 در صورت تعطیل نمودن فعالیت پروژه از سوی پیمانکار، ایشان پیش از انجام می بایست اذن و مجوز کارفرما را اخذ نماید.

12. 4 پیمانکار موظف است پیش از انعقاد قرارداد با حضور کارفرما یا مهندس ناظر پروژه، از کم و کیف اجرای پروژه به صورت میدانی بازدید بعمل آورد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه را رویت نماید. در صورتی که ابهام یا تکلیفی نسبت به مواردی در اسناد پروژه مشخص نگردیده، دستورکارهای کارفرما یا دستگاه نظارت(مهندس ناظر) ملاک عمل خواهد بود.

12. 5 اصل بر این است که پیمانکار در تمام مراحل انجام موضوع قرارداد در محل کارگاه عمرانی حضور داشته باشد؛ ولیکن در غیاب خویش می تواند نماینده ای تام الاختیار با داشتن اطلاعات فنی مقتضی نسبت به پروژه در صورت تأیید کارفرما یا مهندس ناظر معرفی نماید.

12. 6 پیمانکار ملزم است به محض انعقاد قرارداد نسبت به تجهیز کارگاه عمرانی اقدام کند؛ در غیر اینصورت و عدم شروع به کار تا ضرب الاجل تعیین شده در قرارداد، مبلغ تضمین حسن انجام کار پیمانکار به نفع کارفرما کارسازی و قرارداد فی مابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفاتی اداری ملغی می گردد.

12. 7 با عنایت به مواد 7 و 8 قرارداد حاضر، پیمانکار متعهد به رعایت برنامه زمانبندی اجرای عملیات موضوع قرارداد بوده و هر گونه قصور از این امر، کلیه خسارات وارده متوجه شخص پیمانکار می باشد.

12. 8 در صورت در اختیار قراردادن ابزار، ماشین آلات، بعضاً مصالح و قطعات از سوی کارفرما در ید پیمانکار، ایشان در حفظ و حراست از آن ها مسئول است و کارفرما می تواند در هر مقطعی از زمان اجرای پروژه نسبت به آمارگیری و بررسی صحت و سلامت آن ها اقدام نماید.

12. 9 پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می باشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار می دهد.

12. 10 پیمانکار موظف است عملیات اجرای موضوع قرارداد را برابر نقشه ها و دستورالعمل هایی که در اختیار قرار داده شده است، انجام دهد و هر .... ماه بیلان فعالیت های انجام شده را در قالب گزارشی بعرض کارفرما و مهندس ناظر برساند.

12. 11 پیمانکار از قِبل فعالیت پرسنل خویش مسئولیت مطلق دارد، و هر گونه حادثه ناشیه از جانب ایشان به غیر، پیمانکار مسئول جبران خسارات وارده می باشد.

12. 12 پیمانکار موظف است نسبت به خریداری مصالح مرغوب از صنوف معتبر اقدام نماید و هر گونه قصور از قِبل این مهم، مسئولیت متوجه شخص پیمانکار می باشد.

12. 13 پیمانکار ملزم به در اختیار داشتن ابزارآلات و دستگاه های تسطیح زمین از جمله ماشین آلات(کامیون، گریدر، لودر و ...) می باشد.

12. 14 پیمانکار متعهد می گردد که افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد؛ در غیر اینصورت کارفرما و مهندس ناظر مجاز می باشند به موجب اطلاع به پیمانکار، درخواست تغییر ایشان را بخواهند.

12. 15 پیمانکار متعهد می گردد که تدابیر لازم را به منظور پیشگیری از ورود خسارت به املاک و اموال مجاورین یا رهگذران را اتخاذ نماید؛ در غیر اینصورت و وجود سهل انگاری در کار و ورود خسارت و آسیب به غیر، پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود.

12. 16 پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد.

12. 17 پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

12. 18 تهیه، پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب، مسکن، بیمه و غذای افراد مشغول در کارگاه برعهده پیمانکار می باشد.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما نسبت به مواردی از جمله مصالح که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.

13. 2 کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید.

13. 3 کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید.

13. 4 کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای ( از جمله زهکشی مسیل ها و تسطیح بخش از زمین زراعی به متراژ ..... متر مربع نیازمند پرداخت 30 درصد از کل قرارداد می باشد) اهتمام ورزد.

13. 5 نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.