این قرارداد بین طرفین

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارتست از خرید ....................... عدد کارت شناسایی مطابق با مشخصات ذیل :

اندازه ........................... میلی متر چاپ : .................... رنگ , ثبت اسامی پرسنل , الصاق عکس رنگی و صدور کارت با استاندارد بین المللی و ثبت مشخصات پرسنل در نوار مغناطیسی از نوع ………………….. قابل استفاده در سیستم کارت خوان ...................... .

ماده 2 ) مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع قرارداد مطابق با پیش فاکتور شماره ............ جمعاً عبارت است از ............................ ریال ( ....................................... ریال ) به ازاء هر واحد کارت ........................ ریال ( .......................... ریال ) با توجه به طراحی , چاپ تکثیر و صدور تحویل آن می باشد .

ماده 3) مدت  قرارداد

از تاریخ قرارداد ................... روز تعیین می گردد .

تبصره 1 : فروشنده موظف است اولین سری کارت های شناسایی ( به تعداد پرسنل موجود ) را حداکثر ظرف مدت ..................... ماه تحویل نماید .

تبصره 2 : فروشنده موظف است تا مدت ...............ماه بدون اخذ وجهی اعلام خریدار نسبت به وارد کردن مشخصات پرسنل کارخانه .................. بر روی مغناطیسی اقدام نماید .

ماده 4) شرایط پرداخت

الف)..............کل موضوع قرارداد ( ................. ریال ) به عنوان علی الحساب هم زمان با امضاء قرارداد .

ب) ..................کل مبلغ قرارداد ( .................... ریال ) بابت تکثیر و تحویل نمونه اولیه .

ج) ...................کل مبلغ قرارداد ( ..................... ریال ) پس از تحویل نهایی اولین سری کارت ها و تأیید دستگاه نظارت .

ماده 5) سایر شرایط قرارداد

الف) خریدار متعهد می گردد تمامی اطلاعات پرسنلی لازم برای ثبت در روی کارت ها را به طور مشروح و واضح کتباً در اختیار فروشنده قرار دهد .

تبصره : در صورت تخلف خریدار از شرایط مندرج در بند فوق , فروشنده هیچگونه تعهدی در مورد اشتباهات تایپی اسامی ندارد .

ب) خریدار متعهد می گردد , اطلاعات پرسنلی به صورت لیست کامپیوتری هم زمان با عقد قرارداد و یا همزمان با تقاضای صدور کارت های مربوطه هر نوبت به فروشنده ارائه نماید . 

ماده 6) تعهدات فروشنده

الف) فروشنده موظف است , کلیه کارت ها را مطابق با لیست ارسالی از طرف خریدار تهیه نماید .

ب ) فروشنده موظف است کلیه کارت ها را صحیح و سالم تحویل نماید .

ج) فروشنده موظف است در صورت بروز هرگونه اختلاف تایپی در مشخصات پرسنل که از جانب وی صورت پذیرد پس از اعلام کتبی خریدار با هزینه خود نسبت به رفع عیب اقدام نماید .

د) فروشنده موظف است هرگونه اشتباهی که در شماره پرسنلی بر روی نوار مغناطیسی رخ  می دهد نسبت به رفع آن اقدام نماید . 

هـ) معادل مبلغ قرارداد یک فقره چک به شماره .............  نزد خریدار جهت تضمین حسن انجام کار به مدت .....................ماه از سوی فروشنده تحویل می گردد .

ماده 7) دوره تضمین قرارداد ( گارانتی )

از تاریخ تحویل کارت های موضوع قرارداد تا مدت.........................ماه تعیین می گردد , چنانچه در طول دوره مذکور عیوب و نواقصی مشاده گردد که ناشی از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری نباشد فروشنده موظف است با هزینه خود نسبت به رفع عیوب اقدام نماید .

ماده 8 ) نظارت

از طرف خریدار آقای/خانم........................... به عنوان ناظر معرفی می گردند..

ماده 9) حکمیت داوری

در صورت بروز هرگونه اختلاف و عدم توافق به حل مسالمت آمیز از طریق مذاکره بدواً موضوع به کمیسیونی که از جانب طرفین قرارداد تعیین می گردد ارجاع خواهد شد , چنانچه ظرف مدت ............ روز حل اختلاف از طریق مسالمت آمیز ممکن نگردید مرجع رسیدگی به اختلاف محاکم عمومی دادگستری خواهد بود .

ماده 10) اقامتگاه قانونی

کارفرما :

پیمانکار :

تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

ماده 11) مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در ........................ ماده , 3 تبصره و در دو نسخه در محل .................. تنظیم گردیده و تمامی نسخ آن دارای حکم واحد را دارد و از تاریخ انعقاد قابل اجراء خواهد بود . 

 

                                            مهر و امضای کارفرما                                               مهر و امضای پیمانکار 

 

 

 

 

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.