نمونه قرارداد صلح - صلح نامه حق سرقفلی مغازه

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ............................. تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف .......................... به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ................................ فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ........................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ........................ به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

مورد صلح: کلیه حقوق  عینیه  و فرضیه  و متصوره   مصالح  نسبت  به  حق  کسب  و پیشه  و تجارت  و سرقفلی  در تمامی  ............................................................ با جمیع  توابع  شرعیه  و لواحق  عرفیه  آن  که به  موجب  این  سند به  متصالح صلح  و واگذار می شود به نحوی که  با وقوع  این  صلح هیچگونه  حق  و ادعایی  در مورد صلح  برای   مصالح باقی  نمانده  و متصالح  از هر حیث  قائم  مقام  قانونی   مصالح در استفاده از مورد صلح  و مزایای قانونی  آن می  باشد.

اسقاط کافه خیارات خصوصا"خیار غبن  و غبن  فاحش از طرفین بعمل آمد و متصالح اقرار به تصرف  مورد صلح  نمود.  مفاد بند دوم  بخشنامه  130/ 10- 14/ 1/ 58 سازمان  ثبت  کل به  متصالح  تفهیم  شد و مصالح ضمن العقد ضامن  کشف  فساد شرعی  و قانونی  در مورد صلح  تا ده سال  شمسی گردید.

 

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.