۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ............................. تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف .......................... به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ................................ فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ........................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ........................ به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

مورد صلح: کلیه حقوق  عینیه  و فرضیه  و متصوره   مصالح  نسبت  به  حق  کسب  و پیشه  و تجارت  و سرقفلی  در تمامی  ............................................................ با جمیع  توابع  شرعیه  و لواحق  عرفیه  آن  که به  موجب  این  سند به  متصالح صلح  و واگذار می شود به نحوی که  با وقوع  این  صلح هیچگونه  حق  و ادعایی  در مورد صلح  برای   مصالح باقی  نمانده  و متصالح  از هر حیث  قائم  مقام  قانونی   مصالح در استفاده از مورد صلح  و مزایای قانونی  آن می  باشد.

اسقاط کافه خیارات خصوصا"خیار غبن  و غبن  فاحش از طرفین بعمل آمد و متصالح اقرار به تصرف  مورد صلح  نمود.  مفاد بند دوم  بخشنامه  130/ 10- 14/ 1/ 58 سازمان  ثبت  کل به  متصالح  تفهیم  شد و مصالح ضمن العقد ضامن  کشف  فساد شرعی  و قانونی  در مورد صلح  تا ده سال  شمسی گردید.

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.