۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ............................. تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف .......................... به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ................................ فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ........................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ........................ به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

مورد صلح : کلیه  حقوق  عینی  حقیقی  و واقعی   فرضی  و تصوری  و صنفی  و احتمالی مصالح نسبت  به  حق  کسب   پیشه  یا تجارت  و سرقفلی  در ................................................................که  به  نام   مصالح  سنداجاره  شماره   ..................... تنظیم  و امضا گردیده  به نحوی  که  پس  از این  دیگر هیچگونه  حقی  از حقوق  مزبوره  ناشی  از حق  کسب  و پیشه  و تجارت  و سرقفلی  در مغازه  فوق الذکر برای  مصالح  باقی  نمانده  و همه  آن  حقوق  در مورد مصالحه  متعلق  به متصالح است  که  متصالح  اقرار به  تصرف  کرده  است . 

به اقراره  کلیه  شرایط صحت  صلح  قطعی  اعم  از قبض  و اقباض  و صیغه  به اظهار و غیره  اجرا شده  و به  سائقه  احتیاط کافه  خیارات  خصوصا خیار غبن  هر چند فاحش  از طرفین  اسقاط بعمل  آمده  و مسئولیت  انجام  معامله  با خود متعاملین  میباشد و مصالح ضمن  عقد خارج  لازم  تا ده  سال  شمسی  ضامن  کشف  فساد مورد مصالحه  گردید.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.