با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور اجاره، راه اندازی و نصب و آموزش نرم افزار حسابداری شرکت ....، تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... به عنوان اجاره کننده/استارتاپ می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... به عنوان مجری/ یا صاحب امتیاز نرم افزار می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از اجاره، راه اندازی و نصب، ارائه خدمات پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری ..... به منظور بهره برداری در شرکت استارتاپ ..... با مشخصات فنی و تکنیکال که به پیوست این قرارداد می باشد.

ماده سوم: مدت قرارداد

مدت اجاره نرم افزار حسابداری .... به همراه ارائه خدمات پشتیبانی از تاریخ انعقاد قرارداد تا مدت .... سال پس از آن می باشد. 

ماده چهارم: اجاره بهای قرارداد

1- اجاره بهای کل قرارداد اعم از اجاره، راه اندازی، نصب، ارائه خدمات پشتیبانی و آموزش نرم افزار مزبور مجموعاً در مدت مقرر در ماده 3، به ارزش .... ریال تعیین می گردد.

2- صورت مالی به تفکیک به شرح ذیل می باشد:

الف- اجاره، نصب و راه اندازی نرم افزار مزبور و بهره گیری از آن در مدت مقرر شده به ارزش ..... تعیین می گردد.

ب- هزینه آموزش و برگزاری کلاس های پشتیبانی فنی برای پرسنل استارتاپ به ارزش ..... تعیین می گردد.

پ- هزینه ارائه خدمات پشتیبانی 24 ساعته در مدت مقرر شده در مجموع به ارزش ..... ریال تعیین می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت اجاره بهاء

1- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر، با عنایت به توافق طرفین اجاره بهای سال نخست نرم افزار به ارزش .... ریال که ..... درصد از مبلغ کل قرارداد را شامل می شود، به حساب مجری کارسازی می گردد.

2- پس از نصب و راه اندازی نرم افزار مزبور حین بهره گیری از آن، کلاس های آموزشی برگزار می گردد که هزینه کل آن کلاس ها پس پایان آخرین جلسه آن و تأیید مدیر اجرایی استارتاپ نسبت به ایفای کلیه تعهدات و صحت اقدامات انجام شده، مبلغ .... ریال که ..... درصد از مابقی مبلغ کل قرارداد را شامل می شود، به حساب مجری کارسازی می شود.

ماده ششم: تعهدات مجری

1- مجری ملزم است در مدت .... روز پس از انعقاد قرارداد حاضر، نسبت به نصب و راه اندازی نرم افزار اقدام مقتضی نماید؛ در غیر اینصورت و گذشت زمان مزبور به ازای هر روز کاری ایشان ملزم به پرداخت مبلغ ..... ریال از بابت خسارت تأخیر تأدیه می باشد؛

2- مجری ملزم است کلیه دستورالعمل ها و کتابچه های راهنما را به همراه نرم افزار در اختیار اجاره کننده قرار دهد؛

3- در صورت وجود کلمات عبور و پسوورد بازگشایی دوره ای نرم افزار در جهت تضمین امنیت آن، مجری ملزم به ارائه آن می باشد؛

4- مجری متعهد می گردد که پس از نصب و راه اندازی نرم افزار مزبور، در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به آموزش آن به پرسنل حین بهره گیری از نرم افزار اقدام مقتضی نماید؛

5- در مدت ارائه خدمات پشتیبانی فنی و تکنیکال، مجری متعهد می گردد در هر ساعت از شبانه روز نسبت به رفع مشکل اجاره کننده اقدام کند و در صورت لزوم تیم فنی در محل استارتاپ اعزام نماید؛

6- مجری ملزم است که نسبت به اطلاعاتی که از سوی اجاره کننده با محوریت کسب و کار خویش در اختیار ایشان قرار می گیرد، اصل محرمانگی و عدم افشای اطلاعات را کاملاً رعایت نماید و هر گونه نقض این تعهد مستوجب جبران خسارت از جانب شخص مجری می باشد؛

7- اجرای تعهدات ذیل ماده 2 قرارداد حاضر، قائم به شخص مجری می باشد، ایشان حقی نسبت به واگذاری آن به غیر ندارد.

ماده هفتم: تعهدات اجاره کننده

1- اجاره کننده متعهد می گردد که اجاره بهاء مندرج در ماده 4 و ترتیبات زمانی پرداخت آن مبالغ مندرج در ماده 5 را کاملاً رعایت نماید؛

2- اجاره کننده ملزم است پس از انعقاد قرارداد حاضر، و آمادگی فروشنده نسبت به نصب و راه اندازی نرم افزار مزبور، اقدامات سخت افزاری و جانبی اعم از حضور پرسنل را فراهم نماید؛

3- اجاره کننده ملزم است به منظور آموزش نرم افزار از طرف کارشناسان فروشنده، مکان مطلوبی را فراهم نماید و کلیه هزینه های ایاب و ذهاب، اقامت و خوراک ایشان، بر عهده مجری می باشد؛

4- در صورتی که ساعات آموزش به منظور فراگیری نحوه کار با نرم افزار کافی نباشد، در صورت درخواست برگزاری ساعات آموزش بیشتر مجری ملزم است هزینه های برگزاری کلاس اضافی را پرداخت نماید؛

5- مجری متعهد می گردد که سورس نرم افزار را به هیچ وجه من الوجه در اختیار غیر قرار ندهد و صرفاً افراد صلاحیتدار استارتاپ قادر به دسترسی به آن باشند. مجری نسبت به آن می بایست اصل محرمانگی و عدم افشای اطلاعات را کاملاً رعایت نماید؛

6- ماهیت قرارداد حاضر به نوعی اجاره به شرط تملیک محسوب می شود، و در صورت رضایت اجاره کننده از نحوه کارآیی نرم افزار مزبور، حق خریداری آن برای ایشان محفوظ می باشد.

ماده هشتم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز مرحله نصب و راه اندازی نرم افزار مزبور تا مرحله آموزش و انتقال اطلاعات مرتبط با نحوه کار با نرم افزار بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست در صورت تحقق تعهدات مجری، گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده نهم: ضمانت اجرای نقض تعهدات

در صورت نقض هر یک از شرایط و تعهدات تصریح شده طرفین قرارداد در مفاد این قرارداد، یا تعهدات پذیرفته شده خارج از این قرارداد نسبت به اصل عدم افشای اطلاعات یا محرمانگی اطلاعات و اسناد، طرف دیگر محق است با استناد به بند 6 ماده 6 و بند 5 ماده 7، اقدام به فسخ یکجانبه قرارداد نماید، و همچنین نسبت به هر گونه خسارات و زیان وارد شده، می بایست جبران خسارت نماید. البته جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعهدات پذیرفته شده مندرج در این قرارداد، مبلغ ........ ریال از بابت وجه التزام نیز پرداخت نماید. 

ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به مفاد مندرج در این قرارداد یا اختلافات آتی نسبت به ارتکاب نقض تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت ...... روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که انجام تعهدات خویش در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از نقل و انتقال برند تجاری مزبور انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در .... نسخه و دوازدهم ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت اجاره کننده/ یا نماینده قانونی ایشان     امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود


اگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.
در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.