بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل خریدار )

 

(انجام تعهد در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک)  

(مشخصات کامل فروشنده)

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

نظر به اینکه جنابعالی / سرکار ملک موضوع پلاک فرعی شماره .......   از اصلی.......    واقع در بخش......... شهرستان   ........را به شرح مبایعه نامه عادی مورخ........   به اینجانب فروخته و متعهد شده اید که در تاریخ ........    جهت تنظیم سند رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره .......              حاضر شوید و در موعد مقرر از انجام تعهد خود امتناع نموده اید . به این وسیله به شما اخطار می شود که ظرف 24 ساعت نسبت به تعیین تاریخ تنظیم سند رسمی یا نسبت به انجام تعهد خود در خصوص تنظیم سند رسمی اقدام کنید والا از کلیه طرق قانونی جهت استیفاء حق خود استفاده خواهم کرد . لزوما متذکر می شوم که هر نوع اقدامی که نسبت به انتقال عین یا منفعت یا حقوق مربوط به ملک مورد معامله به غیر انجام دهید باعث ترتب آثار کیفری خطیر خواهد شد.

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

خلاصه پاسخ


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.