بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

  

 (مشخصات فروشنده)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

همانگونه که اطلاع دارید، اینجانب مطابق با مبایعه نامه به شماره ...... به تاریخ ..... که در مشاور املاک به نشانی..... یک باب ملک تجاری به پلاک ثبتی ...... به مساحت ..... و به نشانی ....... به ارزش ........ ریال از حضرتعالی ابتیاع نموده ام. طبق مفاد مبایعه نامه طرفین متعهد شدیم که مبلغی به ارزش ..... ریال از ثمن معامله به هنگام حضور در دفتر خانه و انتقال قطعی سند ملک مزبور باقی بماند و آن گاه پرداخت گردد. حال با عنایت به پایان مرحله نخست از معامله، به موجب مفاد این اظهارنامه از شما دعوت می شود که در تاریخ ...... به ساعت ..... در دفترخانه اسناد رسمی به شماره ...... به نشانی ...... حضور بهم رسانده و با اخذ مابقی ثمن معامله که مرحله دوم قرارداد محسوب می شود، به تعهدات خویش مبنی بر تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نمایید. امری بدیهی است در صورت امتناع از حضور، اینجانب مراتب را از طریق مراجع قضایی و نیز مطالبه تمامی حقوق و خسارات وارده اقامه خواهم نمود.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.