بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

  مطالبه نفقه جاری و پیشین

 (مشخصات زوج)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

به موجب عقدنامه بشماره ..... و به تاریخ ...... تنظیمی در دفترخانه ازدواج به شماره ..... و به نشانی ..... شما همسر شرعی و قانونی اینجانب می باشید. جنابعالی از تاریخ ..... الی ..... بدون بیان هر گونه عذر و توجیه قانونی از پرداخت نفقه اینجانب و دو طفل خویش که بر عهده شما می باشد، خودداری نموده اید. حال با عنایت به این امر که اینجانب هیچ شغلی ندارم و بهمراه دو طفل صغیر خویش در وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی به سر می برم، خواستارم پس از رویت این اظهارنامه در مدت .... روز نسبت به انجام تعهدات شرعی و قانونی خود اقدام نمایید و در غیر اینصورت موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهم نمود.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


اگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.
در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.