بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

  دریافت مهریه

 (مشخصات زوج)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

حضرتعالی به استناد عقدنامه شماره ......... تنظیمی در دفترخانه ازدواج بشماره ....... به نشانی ...... همسر شرعی و قانونی اینجانب می باشید. مهریه اینجانب مطابق با مفاد نکاح نامه مذکور تعداد ....... سکه بهار آزادی مقوم به ..... ریال بصورت عندالمطالبه می باشد. اینجانب پیش از ابلاغ اظهارنامه حاضر، بارها مکرراً بصورت شفاهی پرداخت مهریه مزبور را مطالبه نموده ام ولیکن از جانب جنابعالی هیچ پاسخی دریافت ننموده ام. حال با عنایت به شرایط فوق الذکر، تقاضا دارم در مدت ..... روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به انجام تعهدات قانونی خویش و تأدیه مهریه اینجانب اقدام عاجل نمایید در غیر اینصورت مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.