بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

  

 (مشخصات زوج)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

اینجانب به استناد طلاقنامه شماره ...... صادره از شعبه ...... مجتمع قضایی ..... مورخ ...... از جنابعالی جدا شده ام. مطابق با ازدواج نافرجامی که در تاریخ ...... در دفتر ازدواج شماره ...... منعقد شد، تعداد .....فرزند ...... دختر و ...... پسر حاصل شد که مطابق با مفاد ماده 1169 قانون مدنی و رأی شعبه مزبور، حق حضانت فرزندان تا ..... با بنده می باشد. از زمان جدایی، جنابعالی هیچ گونه توجهی به حق قانونی اینجانب و رأی صادره نداشته و بدون هیچ گونه توجیه قانونی نسبت به استرداد فرزندان مشترک خودداری نموده اید. لذا با عنایت به شرح اظهارنامه حاضر، تقاضا دارم در مدت ..... روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به احترام به حق قانونی بنده و رأی صادره و نیز واگذاری حضانت فرزندان به بنده اقدام مقتضی نمایید و در غیر اینصورت و استمرار ممانعت از حق خویش، مراتب را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهم نمود

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.