elekamp.jpeg (61 KB)
 
 
وهاب علیایی نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روز شنبه در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ گفت:" در فضای کسب و کارها کمبودی برای استفاده از ظرفیت ایده های حقوقی قضایی ملموس بود و این فکر به ذهنمان رسید که به صاحبان ایده در این زمینه انگیزه دهیم و راه اندازی یک مرکز کسب و کار حقوقی قضایی را به صورت تخصصی مطرح کردیم. این مرکز جزو اولین حوزه های تخصصی کسب و کارهای نوپا خواهد بود و طی مذاکرات انجام شده، با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به توافق هایی برای انجام یک کار مشترک رسیدیم. امسال مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان متولی توسعه حوزه فناوری در دستگاه قضایی کشور در نمایشگاه الکامپ حضوری فعال دارد، از این رو سیاست امسال دستگاه قضایی تمرکز بر سامانه هایی است که اقدام به ارائه استعلام ها و خدمات الکترونیکی می کند. این استعلام ها از دو جهت اهمیت دارد، یکی از آن که به مردم خدمات می دهند و دیگر اینکه این خدمات به دستگاه های مختلف نیز ارائه می شوند."/ایرنا