monsefe.jpeg (85 KB)

 

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: جلسه رسیدگی به پرونده سایت بانک برتر و خبرگزاری جهان نیوز و روزنامه قانون صبح امروز(یکشنبه) 13 مردادماه در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد. احمد مومنی راد در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: در جلسه امروز دادگاه به پرونده  مدیر مسئول سایت بانک برتر، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد که مدیرمسئول این سایت با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

وی افزود: همچنین در جلسه دادگاه  به پرونده  مدیر خبرگزاری جهان نیوز، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نیز رسیدگی شد که مدیر این خبرگزاری با اکثریت قریب به اتفاق آرا، مجرم شناخته نشد.مومنی راد ادامه داد: یکی از پرونده‌های مورد رسیدگی در جلسه دادگاه امروز، پرونده مدیرمسئول روزنامه قانون به اتهام نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که پس از پایان جلسه دادگاه  با نظر اکثریب آرا مجرم شناخته شد و با اکثریب قریب به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد./ایسنا