مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رسیدگی به پرونده‌ های روزنامه اقتصادی آسیا و هفته نامه نبض بازار در شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران و به ریاست قاضی کاشانکی خبر داد.


monsefe.jpeg (86 KB)


احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات طی گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا در رابطه با این موضوع بیان کرد: در جلسه امروز دادگاه، به پرونده مدیر مسئول روزنامه اقتصادی آسیا به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر، رسیدگی شد که  با اکثریت قریب به اتفاق آرای هیات منصفه مطبوعات، مدیرمسئول این روزنامه مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف نیز دانسته نشد. همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیر مسئول هفته نامه نبض بازار با دو اتهام نشر مطالب خلاف واقع و افترا رسیدگی شد که با اکثریت آرای هیات منصفه مطبوعات مدیرمسئول این هفته نامه در هر دو اتهام مجرم شناخته نشد./ایسنا