قاضی میثم حسین‌پور در قراری برای خود بازداشت در بازداشتگاه پلیس آگاهی، ارجاع پرونده به دادسرای انتظامی قضات و پرداخت بخشی از حقوقش را به متهم پرونده درخواست کرد.

 

Edalat.jpg (64 KB)

 

میثم حسین‌پور دادیار شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 34 تهران (سرقت مسلحانه و مقرون به آزار) در پایان رسیدگی به یک پرونده ضمن قرار منع تعقیب، نوشت: در پایان از معاون دادستان تقاضا دارم با توجه به اینکه بنده نتوانستم به آیه ان‌الله یامرو بالعدل و الاحسان عمل کنم و استقلال و عدالت قضایی‌ام با دستگیری متهم بدون دلیل مخدوش شد، رونوشتی از پرونده را به دادسرای انتظامی قضات ارسال تا به تخلفات بنده رسیدگی کنند.

این دادیار همچنین نوشته است: همچنین تقاضا دارم رونوشتی جهت اعلام جرم و تخلفات ضابطین به مراجع نظارتی خود ارسال شود و مقدمات رفتن اینجانب به بازداشتگاه پلیس آگاهی را فراهم نمایید تا به مدت 24 ساعت در آنجا باشم تا شرایط بازداشتگاه را درک و من بعد در صدور دستوراتم دقت بیشتری کنم.

دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 با توجه به تبعات حکم صادره خود تصریح کرده است: با توجه به اینکه متهمین اعلام کردند که کارگر هستند و نتوانسته‌اند حقوق بگیرند، متهمین را به دفتر معاونت دعوت نمایید و یک روز از حقوق ماه آینده بنده به آنها داده تا خسارت وارده جبران شود./ ایلنا