زمان اعلام نتایج پذیرش مشمولین متقاضی امریه سربازی اعزام تیر ماه منتشر شد


Moavenat Manabeh Ensani.jpg (28 KB)

 

بنابر اعلام امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه sapp.ir/qazahrm، مدارک متقاضیان اعزام 1399/04/01 ( تیر ماه) در حال بررسی است و نتایج پذیرش مشمولین اعزام مذکور از طریق تماس تلفنی تا مورخ 1399/02/30 به متقاضیان اعلام می‌شود.
شایان ذکر است، صرفاً با پذیرفته‌شدگان امریه سربازی اعزام تیر ماه تا مورخ 1399/02/30 تماس حاصل می شود و عدم تماس با سایر متقاضیان به منزله عدم پذیرش می‌باشد./ ایسنا