معاون دادستان نظامی استان خراسان رضوی از خالی شدن زندان مرکزی مشهد از مددجویان بند نظامیان خبر داد.

 

Zendan Khali.jpg (79 KB)

 

حمیدرضا شریعت پور، معاون دادستان نظامی استان خراسان رضوی با اشاره به بازدید صورت گرفته از بند نظامیان زندان مرکزی مشهد بر توجه بیش از پیش سازمان قضایی به سیاست کاهش جمعیت کیفری تاکید و بیان کرد: تعداد زندانیان بند نظامیان زندان مشهد در اسفند 98 به عدد صفر رسیده است./ ایسنا