حقوقدان نعمت احمدی اظهار داشت: اگر هدف نمایندگان خدمت است باید بدانند بهترین کمیسیون، کمیسیون قضایی است که لوایح قضایی را بررسی میکند؛ نه کمیسیون هایی که بار اقتصادی یا سفرخارجی برایشان دارد.

 

Ahmadi.jpg (74 KB)

 

نعمت احمدی درباره عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تاثیر آن بر مساله قانونگذاری در کشور بیان کرد: در تاریخ مجلس فعلی باقی خواهد ماند که نمایندگان اصولگرا که برای خدمت به مردم آمدند، فقط دنبال کمیسیونی می‌گردند که یا سفر خارجی یا بار اقتصادی داشته باشد. کسانی که وارد کمیسیون های اقتصادی و بودجه می‌شوند، کسانی هستند که فرضا وزیر آموزش و پرورش و معلم بوده اند و کاندیدای این کمیسیون ها می‌شوند یا فرضا روحانی بوده و کاندیدای کمیسیون امنیت ملی می‌شود، در صورتی که  این فرد برای کمیسیون اصل 90 باید سواد سیاسی داشته باشد؛ لذا نمایندگانی با تخصص های غیر مرتبط وارد کمیسیون های اقتصادی و بودجه و امنیت ملی شده اند. 

وی ادامه داد: ببینید که چه تعداد از نمایندگان، کاندیدای کمیسیون های امنیت ملی یا اقتصادی  شدند. متاسفانه کسانی که تخصص های غیر مرتبط دارند، برای این  کمیسیون ها کاندید شدند و به فکر منفعت خود هستند. اگر هدف خدمت است بهترین کمیسیون باید کمیسیون قضایی باشد زیرا لوایح قضایی را بررسی می‌کند. قوه مقننه یعنی قوه قانونگذاری و این کمیسیون قضایی است که باید مورد توجه نمایندگان باشد یا اینکه مجلس در راس امور است و باید کمیسیون اصل 90 بهترین کمیسیون باشد؛ یعنی پر متقاضی ترین و بیشترین تقاضا را داشته باشد ولی متاسفانه برعکس آن را میبینیم.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: ببینید این افرادی که در مجلس هستند کاندیدای چه کمیسیون‌هایی شدند؟ به هر حال اگر کسی هدفش خدمت باشد، کمیسیون های فرهنگی و  اجتماعی و اصل 90 و قضایی هم هست و از این کمیسیونها هم می‌شود به مردم خدمت کرد. در  مجلس قبلی 90 نفر از نمایندگان رد صلاحیت شدند و به گفته سخنگوی شورای نگهبان تعداد زیادی از این افراد مسائل اقتصادی داشتند. جالب است چند تن از نمایندگان قبلی در زندانند. هنوز  100 روز از این مجلس نگذشته نمایندگان قبلی مجلس زندانند و ببینید نمایندگان کدام یک از کمیسیون ها سر از زندان درآوردند.متاسفم نمایندگان مجلس وقتی به مجلس راه پیدا کردند، به جای اینکه بدانند هدفشان خدمت است لابد فکر کرده‌اند که خدمت را نمی توان در کمیسیون های قضایی و  اجتماعی و اصل نود انجام داد؛ اما  خدمت را در کمیسیون امنیت ملی که سفر خارجه دارد یا کمیسیون بودجه و تفریغ و نیرو و اقتصادی می توان انجام داد./ ایسنا