مومنی راد اظهار داشت: مدیر مسئول روزنامه شرق به اتهام افترا نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با نظر هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته شد.

 

DadgahMatbooat2.jpg (74 KB)

 

احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به دادگاه‌های برگزار شده در حوزه مطبوعات  بیان کرد: شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی 4 پرونده را بررسی کرد.  در پرونده اول به اتهامات مسئول روزنامه جوان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد که با اعلام رضایت وکیل شاکی و رییس دادگاه پرونده را مختومه اعلام کرد.

وی با اشاره به پرونده دوم ادامه داد: پرونده مدیر مسئول روزنامه شرق به اتهام افترا نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد و در اتهام فوق الذکر هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مجرم شناخت و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اضافه کرد: پرونده سوم مربوط به مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد بود که به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بررسی شد و با اعلام رضایت شاکی پرونده مختومه شد و در پرونده چهارم اتهامات مدیرمسئول اسبق روزنامه ایران به اتهام نشر اکاذیب و عدم درج جوابیه رسیدگی شد و در اتهام فوق الذکر هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را  مستحق تخفیف نشناخت./ باشگاه خبرنگاران جوان