بر اساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه، جانبازی کم‌تر از20 درصد، مانع بازنشستگی با حداقل 20 سال سابقه خدمت با احراز دیگر شرایط نیست.

 

Nazarie_mashverati.jpg (71 KB)

 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی به پرسشی مبنی بر اینکه آیا جانبازان دارای کمتر از بیست درصد جانبازی بدون تعلق سنوات ارفاقی، مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367 هستند؟ پاسخ داد.

متن پرسش‌های مطرح شده توسط مرجع مربوط و پاسخ ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

1- صدر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جانبازان را بدون اشاره به درصد جانبازی و به طور مطلق به شرط داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت مشمول قانون دانسته است.

2- وفق بند 1 این ماده واحده برای جانبازان بیست تا چهل درصد جانبازی حداقل سه و حداکثر شش سال سنوات ارفاقی در نظر گرفته است؛ آیا جانبازان دارای کمتر از بیست درصدجانبازی بدون تعلق سنوات ارفاقی مشمول این قانون هستند؟

پاسخ: با توجه به صدر قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی که بازنشستگی موضوع این قانون را به داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت، درخواست کتبی، موافقت شورای امور اداری و استخدامی و افزودن سنوات ارفاقی منوط کرده است و با عنایت به این‌که وفق بند‌های 1 تا 3 ماده واحده، سنوات ارفاقی مذکور مختص به جانبازانی با درجه جانبازی بیست درصد به بالا است، صرف درصد جانبازی کم‌تر از بیست درصد، مانعی برای بازنشستگی با حداقل بیست سال سابقه خدمت با احراز دیگر شرایط نبوده و عدم برخورداری از سنوات ارفاقی، موجب انتفای بازنشستگی وفق ماده واحده با احراز دیگر شرایط نیست./ ایلنا