هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط چاپ یک مقاله علمی_پژوهشی مستخرج از رساله دکتری را برای دفاع از پایان نامه خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد.

 

2918730_794.jpg (84 KB)

 

به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درخواست تقاضای ابطال ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب 1394، در خصوص اینکه دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاورد‌های علمی و چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله با تایید استاد راهنما مجاز است در حضور داوران از رساله خود دفاع کند؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با این استدلال که بند 4 قسمت (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383 یکی از وظایف و اختیارات وزارت علوم را تعیین ضوابط، معیار‌ها و استاندارد‌های علمی موسسات آموزش عالی و رعایت اصول انعطاف، پویایی رقابت و نوآوری علمی قرار داده، و ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب 1394 مغایر با اصول انعطاف، پویایی رقابت و نوآوری علمی می‌باشد، چرا که از یک سو صرف پذیرش مقاله و صدور گواهی پذیرش مقاله به امضای سردبیر مجله علمی – پژوهشی مبین احراز اوصاف علمی بودن مقاله نگارش شده می‌باشد و از سوی دیگر چاپ مقاله جزء مصادیق معیار‌ها و استاندارد‌های علمی نیز نمی‌باشد و همین طور طولانی بودن فرآیند چاپ مقالات و الزام آن‌ها به چاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه به شیوه مدیریت حاکم بر مجلات علمی – پژوهشی موجب اضرار به منافع عموم دانشجویان می‌باشد، با اکثریت آراء ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب 1394 را قابل ابطال دانست و مقرر نمود صرف ارائه گواهی پذیرش مقاله در نشریات علمی – پژوهشی برای مجاز شدن دانشجوی دوره دکتری برای دفاع از پایان نامه خود کفایت می‌کند./ میزان