سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات اظهار داشت: روز گذشته (یکشنبه) مورخ 10 اسفندماه 1399 در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی 4 پرونده بررسی شد.

 

DadgahMatbooat23.jpg (74 KB)

 

احمد مؤمنی راد سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران دررابطه با این جلسه، بیان کرد: پرونده اول برای مدیر مسئول خبرگزاری ایرنا به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بود که پس از تشکیل دادگاه، وکیل شاکی رضایت خود را به ریاست دادگاه اعلام کرد و پرونده مختومه اعلام شد.

وی ادامه داد: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه انتخاب خبر به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و پخش شایعات بود که هیأت منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوق‌الذکر مجرم دانست و همچنین به اتفاق آرا وی را  مستحق تخفیف ندانست.

مؤمنی راد افزود: پرونده سوم مدیر مسئول پایگاه خبری نفت ما اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با دو شاکی هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهم را مجرم ندانست در مورد شاکی دوم وکیل شاکی رضایت موکل در همه اتهامات از جمله اتهام توهین و افترا به دادگاه اعلام کرد و از نظر دادگاه پذیرفته شد.

وی اضافه کرد: پرونده چهارم نیز برای مدیر مسئول روزنامه عطریاس به اتهام نشر اکاذیب بود که هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهم را مجرم دانست و همچنین با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست./ ایلنا