براساس آمار گزارش و عملکرد یکسال گذشته شعب دیوان عدالت اداری، تعداد پرونده‌های قدیمی در شعب بدوی و تجدیدنظر به صورت چشمگیری کاهش داشته است. به طوری که از مجموع 70 هزار و 779 پرونده جریانی در شعب بدوی فقط 12 فقره پرونده مربوط به سال 97 و ماقبل آن می‌باشد و یک هزار و 970 پرونده مربوط به سال 98 و تعداد 68 هزار و 797 پرونده نیز مربوط به سال 99 است.

در ادامه این گزارش آمده است که از تعداد 17 هزار و 45 پرونده جریانی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فقط 64 فقره از آن مربوط به سال 97 و ماقبل آن می باشد و 305 پرونده مربوط به سال 98 و تعداد 16 هزار و 676 پرونده نیز مربوط به سال 99 است.

با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره کل آمار دیوان عدالت اداری، تعداد 11 هزار و 50 پرونده جریانی در اجرای احکام موجود است که از این تعداد یک هزار و 410 فقره از آن مربوط به سال 97 و ما قبل آن است و 3 هزار و 67 فقره نیز مربوط به سال 98 و 6هزار و 573 مورد نیز جریانی است.

براساس این گزارش، تعداد یک هزار و 538 پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جریانی می باشد که از این تعداد، 75 مورد آن مربوط به سال 97 و ماقبل آن می باشد و 264 پرونده مربوط به سال 98 و تعداد یک هزار و 199 پرونده مربوط به سال 99 می‌باشد.

در سال 95 متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی 259 روز بوده است که این رقم در سال 99 به 130 روز رسیده است که این کاهش 129 روزه موجب سرعت در رسیدگی پرونده‌ها و در نتیجه به روز بودن شعبات دارد. همچنین در سال 95 متوسط زمان رسیدگی در شعب تجدیدنظر 215 روز بوده است که با کاهش 140 روزه در زمان رسیدگی این رقم در سال 99 به 75 روز رسیده است./ ایسنا