احمد مومنی‌راد اظهار داشت: امروز (یکشنبه) در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، به دو پرونده رسیدگی شد.

احمد مومنی‌راد سخنگوی هیات ‌منصفه مطبوعات در رابطه با این موضوع بیان کرد: پرونده اول مربوط به مدیرمسئول نشریه ارمغان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که  هیأت‌منصفه با اکثریت قریب به اتفاق آراء، متهم را مجرم دانست و با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.

وی افزود: پرونده دوم که مربوط به نود اقتصادی بود، به‌دلیل فوت متهم، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد./ ایسنا