رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اظهار داشت: جرائم اقتصادی تخصصی است و غالبا توسط یقه سفید و کارکنان دولت واقع می‌شود که مسلط هستند.

اسدالله مسعودی مقام، رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در این رابطه بیان کرد: فساد به عادت تبدیل شده است، جرائم اقتصادی تخصصی است و غالباً توسط یقه سفید و کارکنان دولت واقع می‌شود که مسلط هستند.

وی ادامه داد: شروع شبیه سازی دادگاه ها دارای اهمیت است و آموزش‌‌های علمی و عملی دارد و دارای آثار مثبتی خواهد بود. به اندازه انگشتان یک دست قاضی مسلط به مسائل اقتصادی نداریم و به همین دلیل است که چالش‌های زیادی در این دادگاه‌ها و پرونده‌ها داریم، حتی برخی از قضات دیوان عالی دانش کافی ندارند و این سبب نقض آرا یا اطاله دادرسی می‌شود. ما در کشور کمتر به بحث‌های عملیاتی و‌ کاربردی توجه داریم، یعنی بسیاری از حقوقدانان سرشار از مباحث علمی هستند اما در عمل نمی‌توانند آنها را بروز دهند. فاصله بین تئوریک و عملی بسیار متفاوت است، یعنی ممکن است ما اطلاعاتی در خصوص قتل و اختلاس داشته باشیم اما زمانی که به شکایت نویسی می‌پردازیم، متوجه می‌شویم که برای یک حقوقدان صرف داشتن دانش کافی نیست.

رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی افزود: یکی از حوزه‌های مهم و‌ سخت، حوزه حقوق اقتصادی است که هم بحث‌های شکلی را در بر می‌گیرد و هم بحث‌های ماهیتی. متاسفانه ما در دانشگاه‌‌ها در چند سال اخیر به تدریس حقوق اقتصادی پرداختیم اما در جرائم اقتصادی اقدامات بسیار ناچیزی داشتیم و آگاهی دانشگاهی ما نیز بسیار ضعیف است؛ بر همین اساس وقتی دانشجو ‌به بحث‌های حضور در قوه قضاییه وارد می‌شوند از حیث‌ علمی بسیار ضعیف هستند.

مسعودی مقام اضافه کرد: سختی جرائم اقتصادی در شناسایی مرتکب و موضوع و انطباق‌های رفتاری است. گاهی به من ایراد می‌گیرند که چرا بررسی‌ها و صدور رأی طولانی است اما قاضی باید موضوع را تبیین کند، اگر ما قضات متخصص داشته باشیم شاید بیان برخی از موضوعات در آرا نیاز به تصریح نداشته باشد./ ایلنا