دادستان تهران اظهار داشت: در بیشتر جرایمی که زنان مرتکب می‌شوند، همسرشان نقش داشته است.

علی القاصی مهر در این رابطه بیان کرد: در بیشتر جرایمی که زنان به ویژه نگهداری مواد مخدر مرتکب می‌شوند، همسرشان نقش داشته، تحت تاثیر وی به این مسیر روی آورده اند.

وی ادامه داد: بهترین مکان برای حضور زن، منزل و نزد فرزندانش است؛ با صدور بیشتر احکام پابند الکترونیک، هم زندانی تحت نظارت سامانه قرار گرفته، کانون خانواده از هم نمی پاشد و از آسیب های بیشتر جلوگیری می‌گردد./ ایسنا