احمد مومنی راد اظهار داشت: امروز (دوشنبه) دهم آبان 1400 در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی 2 پرونده رسیدگی شد.

احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در این رابطه بیان کرد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری فراز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع  به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی بود که هیات منصفه در اتهام یاد شده، متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست و نیز به اتفاق آراء وی را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

وی ادامه داد: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه رویداد 24 به اتهام انتشار و افشای سند محرمانه بود که هیات منصفه در اتهام مزبور متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست و نیز به اتفاق آراء ایشان را در این اتهام مستحق تخفیف دانست./ ایرنا