حسین شاهرخی از تایید رای صادره برای موکلش مبنی بر ارتکاب قتل غیر عمدی در دیوان عالی کشور خبر داد.

حسین شاهرخی وکیل مدافع حمید صفت در این رابطه بیان کرد: شعبه 51 (شعبه 39 سابق) دیوان عالی کشور با صدور دادنامه قطعی ضمن رد فرجام خواهی معترضین رأی فرجام خواسته مبنی بر برائت حمید صفت از قتل عمد را تأیید کرد.

وی افزود: شعبه 51 قتل غیرعمد  را تایید کرده است و فقط جنبه عمومی جرم باقی است.

لازم به ذکر است که رای دیوان از این حیث قطعی و دادنامه صادره از شعبه 8 دادگاه کیفری یک تهران که موکل را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده عاری از خدشه و ایراد اساسی شناخته شده است./ ایسنا