احمد مومنی راد اظهار داشت: روز یکشنبه 22 آذر ماه 1400 در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی  شقاقی به دو پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.

احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در این رابطه بیان کرد: پرونده صاحب امتیاز خبرگزاری فارس  به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مورد رسیدگی قرار گرفت که هیات منصفه پس از استماع اظهارات  و دفاعیات طرفین در اتهام فوق الذکر متهم  را به اتفاق آرا مجرم ندانست.

وی افزود: در پرونده مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری مهر به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نیز هیات منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین، متهم را به اتفاق آرا مجرم ندانست./ ایسنا