سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اظهار داشت: روز دوشنبه ششم دی سال 1400 در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی دو پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.

احمد مومنی راد در این رابطه بیان کرد: پرونده اول مربوط به متهم مدیر مسئول پایگاه خبری مشرق به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیأت منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در خصوص اتهام فوق الذکر، متهم را به اتفاق آرا مجرم ندانست.

وی افزود: پرونده دوم مربوط به مدیرمسئول روزنامه کیهان به اتهام نشر مطالب خلاف واقع، توهین و افترا بود که هیأت منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در اتهام فوق الذکر متهم را به اتفاق آراء مجرم ندانست./ ایسنا