محمد جعفر منتظری اظهار داشت: اگر شرایط برای حضور خانم‌ها به ورزشگاه وجود نداشته از ابتدا نباید بلیت می‌فروختند؛ اینکه بلیت فروخته شود و بعد مانع حضور افراد به ورزشگاه شوند، قابل قبول نیست.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در رابطه با حوادث بازی ایران و لبنان در مشهد بیان کرد: گزارش اتفاقات این بازی به دستم رسیده است.

وی ادامه داد: اولاً مسئولان امر باید برای این بازی تدبیر می‌کردند و اگر چنانچه جایگاهی متناسب با خانم‌ها وجود داشته و شرایط برای فروش بلیت به خانم‌ها فراهم بوده، قطعا باید متناسب با فروش بلیت برای بانوان ظرفیت و جایگاه مناسب را آماده می‌کردند و اگر شرایط برای حضور خانم‌ها به ورزشگاه وجود نداشته، از ابتدا نباید بلیت می‌فروختند. 

منتظری افزود: اینکه بلیت فروخته شود و بعد مانع حضور افراد به ورزشگاه شوند، قابل قبول نیست و برای این اتفاق نه تنها عذرخواهی کافی نیست، بلکه باید وجوه اخذ شده بابت فروش بلیت به افراد بازپس داده شود و از آن‌ها عذرخواهی جدی شود.

دادستان کل کشور اضافه کرد: ظرفیت ورزشگاه و جایگاهی که برای خانم پیش بینی کرده بودند از قبل مشخص است و بایستی مسئولان مدیریت می‌کردند و این اتفاق نشان می‌دهد که ضعف مدیریت وجود داشته و بنده به سهم خودم از بانوان عذرخواهی می‌کنم. امیدواریم در آینده شاهد این گونه نواقص و مسائل نباشیم./ ایسنا