دادستان کل کشور اظهار داشت: گزارش جامع قوه قضاییه در حادثه متروپل آبادان تهیه شد؛ بخش اصلی این گزارش‌ها حاکی از قصور، کوتاهی و تقصیر دست‌اندرکاران است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور امروز (چهارشنبه) با اشاره به حادثه متروپل آبادان بیان کرد: این حادثه موجب فوت 43 هموطن و صدمه و خسارات مالی گسترده شد.

وی ادامه داد: هیات‌هایی از قوای سه‌گانه درباره این حادثه و علل آن گزارش تهیه کردند و گزارش جامع قوه‍‌قضاییه نیز روز گذشته به رییس قوه تقدیم شد.

دادستان کل کشور افزود: بخش اصلی این گزارش‌ها حاکی از قصور و کوتاهی افراد دست اندرکار ساخت و ساز این سازمان قبل از شروع، حین کار و بعد از کار است که علت اصلی این حادثه دلخراش شناخته شدند و درنتیجه موجبات فروریختن این ساختمان را فراهم کردند./ ایرنا