کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان علیه 20 نفر صادر و به زودی جهت ادامه رسیدگی به محاکم کیفری دو اهواز ارسال خواهد شد.

در این پرونده 21 نفر مقصر حادثه شناخته شده‌اند که علیه 20 نفر افراد موثر کیفرخواست صادر شده است.

تمامی متهمین این پرونده در حال حاضر با قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می‌برند.

در بخشی از کیفرخواست صادر شده با توجه به فوت مالک ساختمان و بر طبق تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر از دادگاه محترم درخواست گردیده است. / ایسنا