مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از خانواده‌ فوتی های حادثه سیل خواست جهت شناسایی و تعیین هویت پیکرهای عزیزانشان، به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در این رابطه بیان کرد: خانواده فوتی‌های حادثه سیل استان تهران در منطقه امامزاده داوود، بومهن و رودهن برای تعیین وشناسایی هویت پیکر‌های عزیزانشان ودرصورت لزوم اخذ نمونه DNA به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران واقع در کهریزک 500 متر بعداز درب شرقی بهشت زهرا روبروی مخابرات مراجعه کنند.

وی افزود: این مرکز پذیرای بستگان حادثه دیدگان خواهد بود و درصورت عدم شناسایی با معاینه ظاهری و انگشت‌نگاری، برای اخذ نمونه DNA موارد ذیل مورد تاکید است.

بستگان مورد نیاز جهت شناسایی اجساد مجهول الهویه برحسب نزدیکی قرابت به ترتیب اولویت به شرح زیر هستند:

1-  پدر و مادر. در صورت فوت هریک از والدین والد دیگری به تنهایی مراجعه نماید.
2- همسر به همراه کلیه فرزندان متوفی و در صورتیکه متوفی فرزندی نداشته باشد، حضور همسر فایده‌ای ندارد.
3- پدر بزرگ و مادر بزرگ هردو و در صورت فقدان یکی از آن‌ها ممکن است وجود یک نفر به تنهایی کمکی در شناسایی نکند.
4- خواهران و برادران تنی (دارای پدر و مادر واحد) به تعداد حداقل 4 نفر و در صورتیکه فقط یک نفر خواهر یا برادر موجود باشد، فقط جهت شناسایی متوفی همجنس مفید خواهد بود.
5- عمو
6- عموزاده مذکر/ باشگاه خبرنگاران جوان