مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات موجر

خوانده

مشخصات  مستأجر

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بها از مبلغ ... ریال به مبلغ ... ریال و مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق سند مالکیت     2ـ تصویر مصدق قرارداد اجاره       3ـ تصویر مصدق دادنامه به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ...      4ـ استعلام ثبتی      5 ـ کارشناسی       6 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه موکل، مالک رسمی ششدانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه موکل، مستند به  تصویر مصدق اجاره‌نامه رسمی به شماره ...  مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... تهران، مغازه فوق‌الذکر را به خوانده اجاره داده است.

ثالثا"؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است:

1ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

2ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

3ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد.

4ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد.

5 ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد).

رابعا"؛ عنایتا" به اینکه رابطه استیجاری فیمابین طرفین، مشمول بند1 آئین‌نامه سابق‌الذکر است.

خامسا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... اجاره بهای مورد اجاره به مبلغ ... ریال افزایش یافته و بیش از سه سال از تاریخ صدور دادنامه قطعی تعدیل اجاره بها، سپری می‌شود.

سادسا"؛ با نظر به اینکه موکل حق دارد نسبت به میزان اجاره بها، درخواست تجدیدنظر و تعدیل نماید و تعدیل اجاره بهای مورد اجاره، نیاز به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری دارد.

سابعا"؛ با لحاظ اینکه تفاوت تمبر دادرسی، پس از صدور حکم، ابطال خواهد شد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر استعلام ثبتی بمنظور احراز مالکیت موکل نسبت به عین مستأجره، وفق ماده212 ق.آ.د.م

2ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناس دادگستری بمنظور تعدیل اجاره بهای مورد اجاره، وفق مواد257 لغایت269 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بها از مبلغ ... ریال به مبلغ ... ریال و مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق ماده4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356 و مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب

 

                                                                                                                             با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                         وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.