مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات احد از مالکین مشاعی

خوانده

مشخصات  بقیه مالکین مشاعی

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در ... طبقه ...، قطعه... تفکیکی پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران به نشانی ...

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق سند مالکیت     2ـ استعلام ثبتی  2ـ تصمیم واحد ثبتی (اداره ثبت اسناد و املاک ...) مبنی بر غیرقابل افراز بودن آپارتمان فوق‌الذکر    3ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

1ـ موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک ... دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی  واقع در ... طبقه ...، قطعه... تفکیکی پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران به نشانی ... است.

2ـ وفق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب22/8/1357 مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، واحد ثبتی محلی است که ملک مذکور، در حوزه آن، واقع است و دادگاهها صرفا" مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته (املاک جاری) و همچنین وفق رأی وحدت رویه15/1/1360 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته ولی در میان شرکاء، محجور یا غائب مفقودالاثر وجود دارد، هستند و در مانحن‌فیه، آپارتمان موصوف، از املاکی است که جریان ثبتی آن خاتمه یافته و خوانده محترم، محجور یا غائب مفقودالاثر نمی‌باشد و ملک موصوف، در حوزه اداره ثبت اسناد و املاک ... است و مستند به تصمیم واحد ثبتی مربوطه به شماره ... مورخ ... آپارتمان فوق‌الذکر، غیرقابل افراز، تشخیص و اعلام گردیده است.

3ـ در خصوص املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، ریاست واحد ثبتی محل وقوع ملک، تنها شخص تصمیم‌گیرنده در خصوص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک ثبت شده است و به هیچوجه نیازی به اخذ دادنامه قضایی در این خصوص نیست و بر همین اساس است که تصمیم واحد ثبتی، تحت عنوان مرجع رسیدگی و شرکاء ملک مشاع، تحت عنوان خواهان و خواندگان قلمداد می‌شوند و باز بر همین منوال است که تصمیم واحد ثبتی، قانونا" بایستی از طریق اجرای ثبت مربوطه، ابلاغ و مهلت اعتراض ده روزه، برای معترض به تصمیم مذکور، در قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب22/8/1357 پیش‌بینی شده است و عدم اعتراض معترض، موجب قطعیت تصمیم صادره میگردد لذا پرواضح است که واژه‌های «رسیدگی»، «خواهان»، «خواندگان»، «ابلاغ»، «اعتراض»، «مهلت اعتراض» و «قطعیت تصمیم» در قانون فوق‌الذکر، دلالت صریح بر رسیدگی قضایی ریاست واحد ثبتی مربوطه مبنی بر قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن ملک مشاع دارد و در آموزشهای آکادمیک دانشکده‌های حقوق نیز واحد ثبتی رسیدگی‌کننده به قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن ملک مشاع، از مراجع قضایی اختصاصی غیر دادگستری، شناخته شده است (آئین دادرسی مدنی، جلد اول، فصل ششم، صفحات179 لغایت186 تألیف دکتر جلال‌الدین مدنی).

4ـ خوانده محترم، حاضر به خرید یا فروش آپارتمان موصوف، به نرخ واقعی روز و پرداخت سهم متعلق به اینجانب خواهان نمی‌باشد.

5 ـ وفق ماده4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب22/8/1357 ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی مربوطه، غیرقابل افراز تشخیص شود، با تقاضای هریک از شرکاء، به دستور دادگاه شهرستان (در مانحن‌فیه، دادگاه عمومی حقوقی تهران) فروخته می‌شود و مستند به ماده9 آئین‌نامه قانون مذکور مصوب20/2/1358 در صورت صدور حکم قطعی توسط اداره ثبت مربوطه بر غیرقابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان (در مانحن‌فیه، دادگاه عمومی حقوقی تهران) برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء، دستور فروش آنرا به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. مدیر اجراء، نسبت به فروش ملک، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید. لذا همانگونه که استحضار دارید تصمیم قطعی واحد ثبتی مربوطه مبنی بر غیرقابل افراز بودن آپارتمان موصوف و همچنین تقاضای احد از شرکاء مبنی بر فروش آن، کافی و وافی برای صدور دستور آن مقام محترم قضایی مبنی بر فروش آپارتمان مذکور، خطاب به اجرای احکام مدنی آن مجتمع محترم قضایی می‌باشد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ... به منظور: اولا"؛ احراز میزان مالکیت مشاعی اینجانب خواهان نسبت به آپارتمان فوق‌الذکر ثانیا"؛ احراز صدور تصمیم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر غیرقابل افراز بودن آپارتمان موصوف ثالثا"؛ احراز ابلاغ تصمیم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر غیرقابل افراز بودن آپارتمان فوق‌الاشعار به خوانده رابعا"؛ احراز انقضاء مهلت ده روز اعتراض خوانده مذکور از تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی مربوطه به خوانده در راستای احراز قطعیت تصمیم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر غیرقابل افراز بودن آپارتمان فوق‌الاشعار

2ـ در ماهیت دعوی، بدون تشکیل جلسه دادرسی، صدور دستور مقتضی مبنی بر فروش آپارتمان مذکور، خطاب به اجرای احکام مدنی آن مجتمع محترم قضایی

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهان

 در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.