مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات دارنده سفته‌ها

خوانده

مشخصات  صادرکننده/ ظهرنویس/ ضامن سفته‌ها

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجوه مندرج در سفته‌های مدرکیه به شرح متن به مبلغ ... ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده522 ق.آ.د.م و بدوا" صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ... ریال از اموال بلامعارض خواندگان

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق سفته‌های مدرکیه    2ـ تصویر مصدق واخواست‌نامه سفته‌ها       3ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق ... فقره سفته‌های مدرکیه به شماره‌های خزانه‌داری کل ... لغایت ... خوانده ردیف اول، مبادرت به صدور سفته‌های مدرکیه فوق‌الذکر و خوانده ردیف دوم، بعنوان ظهرنویس/ ضامن، ظهر سفته‌ها را امضاء نموده و به موکل در ازاء طلب وی، تحویل داده است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق واخواست‌نامه سفته‌های مدرکیه، در فرجه قانونی ده روزه مندرج در ماده280 قانون تجارت ناظر به ماده309 همان قانون، مبادرت به واخواست (اعتراض عدم تأدیه) سفته‌ها نموده است.

ثالثا"؛ با لحاظ اینکه مستند دعوی موکل، اوراق تجاری واخواست شده است و وفق بند «ج» ماده108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور تأمین خواسته، در صورتیکه سفته‌های مدرکیه در فرجه قانونی واخواست شده باشد، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

رابعا"؛ با نظر به اینکه وفق ماده292 قانون تجارت که مقرر میدارد: «پس از اقامه دعوی، محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه بعنوان تأمین، توقیف نماید» و مفاد این ماده، براساس ماده309 همان قانون، به سفته واخواست شده نیز تسری یافته است.

خامسا"؛ عنایتا" به اینکه وفق ماده249 قانون تجارت ناظر به ماده309 همان قانون، در مانحن‌فیه، خواندگان ردیفهای اول و دوم، بعنوان صادرکننده و ظهرنویس/ ضامن، در قبال موکل، مسئولیت تضامنی دارند.

سادسا"؛ با ملاحظه اینکه موکل، خوف از نقل و انتقال اموال توسط  خواندگان ردیفهای اول و دوم، را دارد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ بدوا" صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ... ریال از اموال بلامعارض  خواندگان ردیفهای اول و دوم، وفق بند «ج» ماده108 ق.آ.د.م و مواد280 و292 ناظر به ماده309 قانون تجارت و ایضا" بدلیل خوف از نقل و انتقال اموال، توسط  خواندگان ردیفهای اول و دوم، وفق ماده117 ق.آ.د.م، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به  خواندگان ردیفهای اول و دوم

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان ردیفهای اول و دوم به پرداخت وجوه مندرج در سفته‌های مدرکیه در حق موکله و همچنین الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده522 ق.آ.د.م طبق تغییر شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی، وفق مقررات قانون تجارت و مواد198 و515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب.

 

                                                                                                                 با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                             وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.