مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات طلبکاران

خوانده

مشخصات  شرکت ... ، سهامی خاص، ثبت شده به شماره ...

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال و خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده522 ق.آ.د.م و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق توافق‌نامه مورخ ...                 2ـ تصویر مصدق قرارداد ... به شماره ... مورخ ...

3ـ تصویر مصدق دادنامه حصر وراثت               4ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهانها، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

1ـ شادروان ... (مورث موکلین) از خوانده (شرکت ... ، سهامی خاص، ثبت شده به شماره ... ) مبلغ ... ریال طلبکار بوده که مستند به تصویر مصدق دادنامه حصر وراثت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومی تهران، در تاریخ ... دارفانی را وداع گفته و شرکت مذکور، از این فرصت استفاده و طلب آقای ... ، انتقالی به ورثه آن مرحوم را پرداخت نمی‌کند.

3ـ مستند به توافق‌نامه عادی مورخ ... ممضی به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت خوانده، نامبرده متعهد به پرداخت دین خود در تاریخ ... بوده است.

4ـ خوانده، با انقضاء ... سال از فوت مرحوم ... ، از پرداخت دین خویش، امتناع می‌نماید.

5 ـ وفق ماده522 ق.آ.د.م، موضوع دعوی موکلین، دین و از نوع وجه رایج است و با مطالبه موکلین و تمکن خوانده، از پرداخت آن امتناع می‌شود و از زمان سررسید طلب تا زمان پرداخت آن (انقضاء بیش از مدت ... سال) تغییر فاحش در شاخص قیمت سالانه کالاها ایجاد شده است و پرداخت همان وجه بدون محاسبه نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، عدالت قضایی را برای موکلین به ارمغان نخواهد آورد.

حالیه؛ با توجه به مطالب فوق‌الذکر، صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت موضوع ماده522 ق.آ.د.م و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق موکلین، وفق ماده10 قانون مدنی و مواد198 و515 و519 و522 ق.آ.د.م مورد استدعاست.

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.