مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوج

خوانده

مشخصات زوجه

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور حکم مبنی بر اختیار همسر دوم به لحاظ محکومیت خوانده به حکم قطعی دایر بر تحمل پنج سال مجازات حبس یا بیشتر که حکم مجازات مذکور، در حال اجراء است، وفق بند5 ماده16 قانون حمایت خانواده مصوب1353

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران    2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوج    3ـ تصویر مصدق اسناد مالکیت    4ـ تصویر مصدق سپرده‌های بانکی بلند مدت    5 ـ شهادت شهود     6 ـ تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ ...     7ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با نظر به اینکه خوانده، به موجب دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ ... به پنج سال حبس یا بیشتر محکوم گردیده و حکم مورد نظر در حال اجراء می‌باشد.

ثالثا"؛ با لحاظ اینکه مستند به تصویر مصدق اسناد مالکیت و سپرده‌های بانکی بلند مدت، موکل، توانایی مالی جهت اختیار همسر دوم را دارد.

رابعا"؛ با توجه به اینکه موکل، در اجرای عدالت، بدلیل فرهنگ بومی و سلوک معاشرت، استیلاء کامل دارد و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه، بمنظور احراز مالکیت موکل نسبت به املاک مذکور در اسناد مالکیت و همچنین استعلام از بانک مربوطه، به منظور احراز میزان سپرده‌های بانکی بلند مدت موکل، وفق ماده212 ق.آ.د.م

2ـ در صورت عدم اقرار خوانده در اولین جلسه دادرسی در خصوص استیلاء موکل بر اجرای عدالت در صورت تعدد زوجات، صدور قرار استماع شهادت شهود وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

3ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر اخذ پرونده به شماره کلاسه ... موجود در شعبه ... دادگاه ... به منظور احراز تحقق بند5 ماده16 قانون حمایت خانواده مصوب1353

4ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر اختیار همسر دوم به لحاظ محکومیت خوانده به حکم قطعی دایر بر تحمل پنج سال مجازات حبس یا بیشتر که حکم مجازات مذکور، در حال اجراء است، وفق بند5 ماده16 قانون حمایت خانواده مصوب1353

 

                                                                                                                           با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                         وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.