مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور حکم طلاق به استناد بند پنج قسمت «ب» شروط ضمن عقد (عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال خوانده به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت موکله اعلام شده است)

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران    2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه   3ـ شهادت شهود  4ـ  تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ...   5 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ...  خوانده، دستور دادگاه را در مورد منع اشتغال خویش به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت موکله اعلام شده، رعایت ننموده است  (تحقق بند پنج قسمت «ب» شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه) و عدم رعایت دستور دادگاه، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ثالثا"؛ با ملاحظه اینکه خوانده به موکله وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده‌گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

رابعا"؛ با ملاحظه اینکه مستند به بند یک قسمت «ب» شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، خوانده به موکله، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده‌گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

خامسا"؛ با لحاظ اینکه وفق ماده1146 قانون مدنی، موکله یک سکه از سکه‌های بهار آزادی مهریه خویش/ هزار ریال از مهریه ما فی‌القباله خویش را به خوانده، در قبال صدور حکم طلاق خلع نوبت اول، بذل نموده است.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده در اولین جلسه دادرسی مبنی بر عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال خوانده به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت موکله اعلام شده است، صدور قرار استماع شهادت شهود، به منظور احراز تخلف خوانده از بند پنج قسمت «ب» شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر اخذ پرونده به شماره کلاسه ... به منظور احراز تخلف خوانده از بند پنج قسمت «ب» شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، وفق ماده215 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم طلاق خلع نوبت اول و اعطاء وکالت بلاعزل به موکله به منظور مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه مربوطه و امضاء ذیل دفاتر و انجام کلیه تشریفات اداری لازم برای اخذ سند طلاق، وفق  بند پنج قسمت «ب» شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و ماده1146 قانون مدنی

 

                                                                                                                       با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                     وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.