طواری دادرسی غیر مربوط به ادلّه اثبات دعوا  به 2 دسته تقسیم می شوند: دسته اول اموری است که از طرف اصحاب دعوا یا شخص ثالث (فردی که جز اصحاب دعوا نیست ولی در پرونده ورود می ­کند) مطرح می ­شود اما دسته دوم اموری است که قاضی یا مدیر دفتر دادگاه بسته به احوال پرونده انجام می ­دهند.

الف) دسته اول:

شامل ایرادات، دعوای متقابل، دعوای اضافی و دعوای ورود و جلب ثالث می­ شود، که مبحث ایرادات و دعوای متقابل در مبحث دفاعیاتِ خوانده توضیح داده شد.

1_ دعوای اضافی: همان دعوای متقابل است اما با یک تفاوت بزرگ، در دعوای متقابل خوانده دادخواست می ­دهد. امّا در دعوای اضافی خود خواهان دادخواست دیگری می ­دهد که با دعوای اصلی وحدت منشأ یا ارتباط کامل دارد.

2_ دعوای ورود ثالث: ممکن است در جریان دادرسی شخصی به جزء اصحاب دعوا وارد دعوا شود این امر به 2 دلیل اتفاق می­ افتد یا اینکه شخص ثالث مستقیماً حقی را برای خود درنظر گرفته است مثلاً در دعوای الف علیه ب، درخصوص تحویل ملک مورد معامله، ج وارد دعوا می ­شود و می­ گوید ملک مال من است و ب مالک نبوده که ملک را بفروشد و تحویل دهد این نوع ورود ثالث را، ثالث اصلی می­ گویند. امر دیگر که فرد به دلیل آن وارد دعوا می­ شود منفعتی است که ممکن است در صورت پیروزی یکی از طرفین نصیب او شود، پس به طرفداری از آن شخص وارد دعوا می­ شود مثلاً در مثال قبل، ج وارد دعوا می­ شود و طرف الف را می ­گیرد زیرا الف به او گفته اگر ملک را بگیرد، آن را یک هفته به ج می­ دهد.

3_ جلب ثالث: ممکن است در دعوای خسارت، خواندۀ دعوا بگوید عامل ورود ضرر هم من بوده ام و هم آقای ج، پس او را هم باید به دادرسی جلب کرد. جلب و‌ ورود ثالث باید در دادخواست جداگانه باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی دادخواست باید داده شود.

ب) دسته دوم:

شامل تفکیک دعاوی، توأم نمودن دعاوی، توقیف دادرسی، زوال دادرسی و دعوا می­ شود.

1_تفکیک و توأم نمودن دعاوی: ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند: «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می­ کند و ‌در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می ­نماید».

ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند: «اگر دعوای دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می ­نماید».

2_توقیف دادرسی: در 6حالت دادرسی متوقف می­ شود:

_ فوت و حجر هر یک از اصحاب دعوا (ماده 105 و106 قانون آیین دادرسی مدنی).

_ اناطه (متوقف شدن پرونده در دادگاه حقوقی، تا زمان اعلام نظر از دادگاه کیفری) ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی

_ اعتراض ثالث طاری و اعادۀ دادرسی طاری (ماده 423و434 قانون آیین دادرسی مدنی).

_ عدم تهیۀ وسایل اجرای قرار که بر عهده درخواست کننده است.

_ تکلیف به دادن تأمین که به نظر قاضی و درخواست طرف مقابل است.

_ ارجاع امر به داوری مثلا در جریان دادرسی طرفین تصمیم می­ گیرند که داور به موضوع دعوا رسیدگی کند.

3_ زوال دادرسی و دعوا: استرداد دادخواست: ممکن است خواهان در حین دادرسی دادخواست خود را پس بگیرد (ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی).

_استرداد دعوا: خواهان می ­تواند تا قبل از ختم مذاکرات بدون اجازه خوانده و بعد از ختم مذاکرات با اجازه خوانده، دعوای خود را مسترد کند در صورت اول (قبل از ختم مذاکرات) قاضی قرار رد دعوی صادر می­ کند و در صورت دوم (بعد از ختم مذاکرات) قاضی قرار سقوط دعوا صادر می ­کند.

_ صرف نظر کلی از دعوا: خواهان به کلی از دعوا می­ گذرد و دیگر نمی ­تواند هیچ زمان دوباره آن را مطرح نماید زیرا قاضی قرار سقوط دعوا را صادر می­ کند.