مرکزِ داوریِ اتاق بازرگانی ایران   برای پرونده هایی که طرفین، رسیدگی به آن اختلاف را به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع داده اند، لیستی از داورانِ صاحب نام در نظر گرفته است تا داور از بین آن لیست انتخاب شود.

به موجب مادۀ 3 از آیین ­نامۀ اجراییِ این مرکز؛ کلیه اشخاصی که اهلیتِ اقامۀ دعوی دارند می‌توانند داوری در اختلافاتِ خود را (اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد)، با توافق به مرکزِ داوری ارجاع کنند.

به موجب مادۀ 54 آیین ­نامۀ اجراییِ این مرکز؛ رأی داور قطعی است و پس از ابلاغ طبقِ مقرراتِ قانونی لازم‌الاجراست.

با پذیرش داوری از طریق مرکز داوری، طرفین متعهد می‌شوند که رأی داوری صادره را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و بدون تأخیر اجرا نمایند.

اگر طرفین توافق نکرده باشند، پرداختِ هزینه‌های داوری در مرکزِ داوری (هزینه اداری و حق‌الزحمۀ داوران) به تساوی بر عهدة خواهان و خوانده است، که باید تا قبل از صدور رأی، به دبیرخانۀ این مرکز بپردازند.