به منظور تنظیم دادخواست طلاق از سوی مرد، نیازمند رعایت الزامات و موارد قانونی می باشیم تا دادخواست اقامه شده منتهی به رد دعوا یا عدم استماع دعوا و یا حتی اخطار رفع نقص دادخواست نگردد.

نخستین رکن طرح دعوای طلاق، وجود ادله یا مستندات قانونی به منظور اثبات ادعای مطروحه حتی از سوی مرد می باشد. در نتیجه فقدان مستندات طرح دعوای طلاق، منجر به تحمل مدت زمان زیادی در روند دادرسی و داوری خواهد شد. حال به منظور تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد موارد ذیل بایست رعایت گردد؛

مطابق با تنظیم دادخواست هر دعوای حقوقی، متقاضی دادخواست طلاق بایست اطلاعات هویتی اعم از نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل و نشانی اقامتگاه خود و خانم را در قسمت مربوطه درج نماید.

پس از این بایست موضوع دادخواست را در بخش خواسته و موارد آن قید نماید که در این دادخواست می تواند تقاضای طلاق رجعی ذکر گردد.

در بخش دلائل و منضمات دادخواست، آقا بایست رونوشت مصدق یا اصل سند نکاحیه، به انضمام رونوشت مصدق اسناد هویتی خویش و هر گونه ادله و مستندات دال بر اثبات مدعای خویش را ذکر و به دادخواست حاضر پیوست نماید.

در شرح دادخواست، ابتدائاً با معرفی خویش و احراز رابطه زوجیت به موجب سند نکاحیه به شماره ...... و به تاریخ .../.../.... قید گردد؛ سپس شرح خواسته از قبیل موجبات طرح چنین دعوایی از سوی آقا که مختصراً بایست در متن دادخواست قید گردد. و در نهایت مستندات مکتوب و قانونی از قبیل ماده 1103 قانون مدنی که مقرر می دارد « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند» و ماده 1104 قانون مدنی که مقرر می دارد « زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند» و یا دلیل دیگر می تواند عدم تمکین خانم و ترک منزل از جانب ایشان باشد که می بایست در قالب رأی الزام به تمکین یا اجرائیه عدم تمکین به پیوست دادخواست تقدیم گردد.

حال اگر آقا با توجه به حق طلاقی که قانون گذار در ماده 1133 قانون مدنی برای ایشان پیش بینی نموده است، قاضی را نسبت به ادعای خویش اقناع نماید، طلاق قابل حصول است.