موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

موردوکالت: مراجعه  به  هریک  از ادارات  و مراجع  قضائی  و حقوقی  و دوائر دولتی  و غیردولتی اعم  از دارایی   شهرداری   ثبت  اسناد و املاک  اداره  ثبت  شرکتها و انجام  کلیه  اقدامات لازم  وطی  مراحل  قانونی  و حقوقی  و انجام  امور اداری  مربوطه  در خصوص  به  ثبت  رساندن  هر نوع  شرکت  اعم  از تجاری  و مدنی  و موسسه غیر تجاری تحت  هر عنوان  و با هر اسم  و علامت  بنام  و برای  موکل  و ارائه و دریافت  اسناد و اوراق  و مدارک  لازم  و تنظیم  و تکمیل  اظهارنامه تقاضانامه اساسنامه و شرکت  نامه و سایر اوراق  و اسناد مربوطه  در ادارات  و مراجع  ذیربط وسپردن  تعهدات  لازم  و دریافت  مجوزها و گواهی  ها و تاییدیه  ها و پرداخت  هزینه  ها و اقدام  به  نامگذاری  و تعیین  و تغییر نام  شرکت  و درخواست  پلمپ  و امضا دفاتر قانونی  و ساختن  مهر و اخذ آن  و انتشار و اخذ روزنامه  و آگهی  تاسیس  و اقدام  به  هر عملی  که  بمنظور اجرای  مورد وکالت  لازم  باشد. همچنین خریداری  و یا اجاره  نمودن  هر نوع  ملک  بعنوان  محل  شرکت  اعم از ویلا یا آپارتمان با آب  و برق و گاز و تلفن و سایر منصوبات با هر مشخصات  و به هر متراژ و با هر کمیت و کیفیت  و با هر پلاک در هر محل در کشور.........  بنام  و برای  موکل  با هر قیمت  و با هر مال الاجاره  و تحویل  گرفتن  مورد معامله و تسلیم  بهای  آن  و تنظیم  و امضای  سند ملک  خریداری  شده  یا مورد اجاره  در هر یک  از ادارات  و دفاتر اسناد رسمی  و اسقاط نمودن  کافه  خیارات  حتی  خیار غبن  فاحش  و سپردن  تعهدات  لازمه  و ارائه  و اخذ اسناد و مدارک  اعم  از اصل  یا رونوشت  و کپی. 

حدوداختیارات  : وکیل  نامبرده  درانجام  مورد وکالت  و لوازم  آن  دارای  اختیارات تامه  و مطلقه  قانونی  بوده  و اقدام  و امضا ایشان  به  منزله  اقدام  و امضا موکل  نافذ و معتبر است. مفاد این  سند فقط درنفس  وکالت  موثر است. 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.